کمیته علمی

کمیته علمی

اعضاء کمیته علمی کنفرانس

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/موسسه مرتبه علمی آدرس ایمیل آدرس صفحه شخصی
1 نادر باقرزاده University of UC Irvine, USA استاد nader@uci.edu https://engineering.uci.edu/users/nader-bagherzadeh
2 بهروز پرهامی Santa Barbara, USA استاد parhami@ece.ucsb.edu https://web.ece.ucsb.edu/~parhami/
3 فرهاد ارباب Centre for Mathematics and Computer Science, Leiden University استاد Farhad.Arbab@cwi.nl https://homepages.cwi.nl/~farhad/
4 مرجان سیرجانی Malardalen university, sweden استاد Marjan.sirjani@mdh.se http://www.ru.is/faculty/marjan/
5 مهدی چراغچی University of Michigan استادیار mahdich@umich.edu https://mahdi.cheraghchi.info/
6 مرجان اسدی نیا Bradley University, USA استادیار masadinia@bradley.edu https://www.bradley.edu/academic/departments/csis/faculty/profile.dot?id=9abef06b-ec56-4723-9828-bc4170d0f74e
7 شهرام لطیفی University of Nevada, Las Vegas, USA استاد shahram.latifi@unlv.edu http://www.ee.unlv.edu/~latifi/
8 مرتضی بیگلری ابهری University of Auckland, New Zealand مدرس ارشد m.abhari@auckland.ac.nz https://unidirectory.auckland.ac.nz/profile/m-abhari
9 سید ابراهیم ابطحی دانشگاه صنعتی شریف استادیار abtahi@sharif.edu http://sharif.edu/~abtahi
10 سیاوش بیات سرمدی دانشگاه صنعتی شریف دانشیار sbayat@sharif.edu http://sharif.edu/~sbayat
11 حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف دانشیار beigy@sharif.edu http://sharif.edu/~beigy
12 منصور جم زاد دانشگاه صنعتی شریف استاد jamzad@sharif.edu http://sharif.edu/~jamzad/
13 امیرحسین جهانگیر دانشگاه صنعتی شریف دانشیار jahangir@sharif.edu http://sharif.edu/~jahangir/
14 مسلم حبیبی دانشگاه صنعتی شریف استادیار mhabibi@sharif.edu http://sharif.edu/~mhabibi
15 شاهین حسابی دانشگاه صنعتی شریف دانشیار hessabi@sharif.edu http://sharif.edu/~hessabi/
16 عباس حیدرنوری دانشگاه صنعتی شریف استادیار heydarnoori@sharif.edu http://sharif.edu/~heydarnoori
17 حمیدرضا ربیعی دانشگاه صنعتی شریف استاد rabiee@sharif.edu http://sharif.edu/~rabiee
18 محمد حسین رهبان دانشگاه صنعتی شریف استادیار rohban@sharif.edu http://sharif.edu/~rohban/
19 هادی سجادی دانشگاه صنعتی شریف استادیار H.sadjadi@itrc.ac.ir https://civilica.com/p/180926/
20 مهدیه سلیمانی باغشاه دانشگاه صنعتی شریف استادیار soleymani@sharif.edu http://sharif.edu/~soleymani
21 محمد امین فضلی دانشگاه صنعتی شریف استادیار fazli@sharif.edu http://ce.sharif.edu/~fazli/
22 سمیه کوهی دانشگاه صنعتی شریف استادیار koohi@sharif.edu http://sharif.edu/~koohi/
23 مازیار گودرزی دانشگاه صنعتی شریف دانشیار goudarzi@sharif.edu http://sharif.edu/~goudarzi
24 علی موقر دانشگاه صنعتی شریف استاد movaghar@sharif.edu http://sharif.edu/~movaghar
25 سید حسن میریان دانشگاه صنعتی شریف دانشیار hmirian@sharif.edu http://ce.sharif.edu/~mirian/
26 مصطفی ارسالی صالحی نسب دانشگاه تهران استادیار mersali@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~mersali
27 فتانه تقی یاره دانشگاه تهران دانشیار ftaghiyar@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~ftaghiyar
28 احمد خونساری دانشگاه تهران دانشیار a_khonsai@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~a_khonsari/network
29 حسین حجت دانشگاه تهران استادیار hojjat@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~hojjat
30 سعید صفری دانشگاه تهران دانشیار saeed@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~saeed
31 محمد صیادحقیقی دانشگاه تهران استادیار sayad@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~sayad
32 مهدی طالع ماسوله دانشگاه تهران استادیار m.t.masouleh@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~m.t.masouleh
33 سید امید فاطمی دانشگاه تهران دانشیار ofatemi@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~ofatemi
34 بیژن علیزاده ملفه دانشگاه تهران دانشیار b.alizadeh@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~b.alizadeh
35 فاطمه قاسمی اصفهانی دانشگاه تهران استادیار fghassemi@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~fghassemi
36 مهدی کمال دانشگاه تهران دانشیار mehdikamal@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~mehdikamal
37 محمود رضا هاشمی دانشگاه تهران دانشیار rhashemi@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~rhashemi
38 ناصر یزدانی دانشگاه تهران استاد yazdani@ut.ac.ir https://ece.ut.ac.ir/~yazdani
39 حمیدرضا زرندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار h_zarandi@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2188/h_zarandi
40 احمد عبداله زاده بارفروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد ahmadaku@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2037/ahmadaku
41 مرتضی صاحب الزمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد szamani@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2505/szamani
42 مهدی صدیقی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد msedighi@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2365/msedighi
43 سیاوش خرسندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار khorsandi@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2261/khorsandi
44 مهران سلیمان فلاح دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار msfallah@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2366/MEHRANS.-FALLAH?slc_lang=en&&cv=2366&mod=scv
45 علیرضا باقری دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار ar_bagheri@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2072/ar_bagheri
46 محمود ممتازپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار momtazpour@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2346/momtazpour
47 حمیدرضا شهریاری کاه کشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار shahriari@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2479/shahriari
48 احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار nickabadi@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2387/nickabadi
49 سعیده ممتازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار momtazi@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2345/momtazi
50 احسان ناظر فرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار nazerfard@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2384/nazerfard
51 حامد فربه دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار farbeh@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/2158/farbeh
52 سيداحمد جوادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار sajavadi@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/21291/sajavadi
53 معصومه طارمی راد دانشگاه صنعتی امیرکبیر استادیار m.taromirad@aut.ac.ir https://aut.ac.ir/cv/21425/m.taromirad
54 مرتضی آنالویی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار analoui@iust.ac.ir http://webpages.iust.ac.ir/analoui/
55 احمد اکبری ازیرانی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار akbari@iust.ac.ir http://webpages.iust.ac.ir/akbari/
56 رضا انتظاری ملکی دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار entezari@iust.ac.ir http://webpages.iust.ac.ir/entezari
57 مهرداد آشتیانی دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار m_ashtiani@iust.ac.ir http://webpages.iust.ac.ir/m_ashtiani/
58 مرضیه ملکی مجد دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار malekimajd@iust.ac.ir http://ce.iust.ac.ir/content/59761/malekimajd
59 امیر مهدی حسینی منزه دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار monazzah@iust.ac.ir http://webpages.iust.ac.ir/monazzah
60 زینب موحدی دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار zmovahedi@iust.ac.ir http://webpages.iust.ac.ir/zmovahedi
61 ابوالفضل دیانت دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار adiyanat@iust.ac.ir https://adiyanat.com/
62 محمدرضا محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار mrmohammadi@iust.ac.ir http://webpages.iust.ac.ir/mrmohammadi/
63 محمدمهدی اثنی عشری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار esnaashari@gmail.com http://sid.kntu.ac.ir/MohammadMehdiEsnaashari
64 علی احمدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشیار ahmadi@kntu.ac.ir http://cv.kntu.ac.ir/AliAhmadi
65 محمد تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استاد teshnehlab@kntu.ac.ir http://cv.kntu.ac.ir/MohammadTeshnehlab
66 سیدحسین خواسته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار khasteh@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/SeyedHosseinKhasteh
67 چیترا دادخواه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار dadkhah@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/ChitraDadkhah
68 محمدیوسف درمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشیار darmani@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/MohammadYousefDarmani
69 فاطمه رضائی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار frezaei@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/FatemehRezaei
70 هدی رودکی لواسانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار hroodaki@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/HodaRoodakiLavasani
71 محمدهادی زاهدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار zahedi(at)kntu.ac.ir http://wp.kntu.ac.ir/zahedi
72 فرناز شیخی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار f.sheikhi@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/FarnazSheikhi
73 آتنا عبدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار a_abdi@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/athenaabdi
74 سعید فرضی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار saeedfarzi@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/SaeedFarzi
75 امیر موسوی نیا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشیار moosavie@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/AmirMousavinia
76 بابک ناصر شریف دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار bnasersharif@kntu.ac.ir http://sid.kntu.ac.ir/BabakNasersharif
77 احمدعلی آبین دانشگاه شهید بهشتی استادیار a_abin@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/abin/
78 حسن حقیقی دانشگاه شهید بهشتی دانشیار h_haghighi@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/haghighi/
79 دارا رحمتی دانشگاه شهید بهشتی استادیار d_rahmati@sbu.ac.ir https://en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=397116
80 راضیه سالاری فرد دانشگاه شهید بهشتی استادیار r_salarifard@sbu.ac.ir https://en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=398271
81 آرمین سلیمی بدر دانشگاه شهید بهشتی استادیار a_salimibadr@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/salimi/
82 علیرضا شاملی سندی دانشگاه شهید بهشتی استادیار a_shameli@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/shameli/
83 یاسر شکفته دانشگاه شهید بهشتی استادیار y_shekofteh@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/shekofteh/
84 فرشاد صفائی سمنانی دانشگاه شهید بهشتی دانشیار f_safaei@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/safaei/
85 منیره عبدوس دانشگاه شهید بهشتی استادیار m_abdoos@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/abdoos/
86 سیدحسین عطارزاده نیاکی دانشگاه شهید بهشتی استادیار h_attarzadeh@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/attarzadeh/
87 حمیدرضا مهدیانی دانشگاه شهید بهشتی استادیار mahdiani@gmail.com http://facultymembers.sbu.ac.ir/mahdiani/
88 اسلام ناظمی دانشگاه شهید بهشتی دانشیار nazemi@sbu.ac.ir http://facultymembers.sbu.ac.ir/nazemi
89 مهدی رعایائی اردکانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار mroayaei@modares.ac.ir https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mroayaei
90 محمد صنیعی آباده دانشگاه تربیت مدرس دانشیار saniee@modares.ac.ir https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/saniee
91 فوآد قادری دانشگاه تربیت مدرس استادیار fghaderi@modares.ac.ir https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/fghaderi
92 امید اکبری دانشگاه تربیت مدرس استادیار o.akbari@modares.ac.ir https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/oakbari
93 صادق دری نوگورانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار dorri@modares.ac.ir https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/dorri
94 حسین همائی دانشگاه تربیت مدرس استادیار homaei@modares.ac.ir https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/homaei
95 محمدرضا بینش مروستی دانشگاه خوارزمی استادیار marvasti@khu.ac.ir https://khu.ac.ir/cv/331/english
96 میرمحسن پدرام دانشگاه خوارزمی دانشیار pedram@khu.ac.ir https://khu.ac.ir/cv/318/english
97 عزیزاله معماریانی دانشگاه خوارزمی استاد memariani@khu.ac.ir https://khu.ac.ir/cv/275/english
98 زهرا نیلفروشان دانشگاه خوارزمی استادیار nilforoushan@khu.ac.ir https://khu.ac.ir/cv/329/english
99 هاله امین طوسی دانشگاه فردوسی مشهد استادیار amintoosi@um.ac.ir http://amintoosi.profcms.um.ac.ir/
100 سید مجتبی روحانی دانشگاه فردوسی مشهد استادیار rouhani@um.ac.ir http://rouhani.profcms.um.ac.ir
101 مريم زمردی مقدم دانشگاه فردوسی مشهد استادیار m_zomorodi@um.ac.ir https://m_zomorodi.profcms.um.ac.ir/
102 یاسر صداقت دانشگاه فردوسی مشهد استادیار yasser.sedaghat@gmail.com http://www.um.ac.ir/~y_sedaghat
103 سید کمال الدین غیاثی شیرازی دانشگاه فردوسی مشهد استادیار k.ghiasi@um.ac.ir http://profsite.um.ac.ir/~ghiasi
104 عباس قائمی بافقی دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار ghaemib@um.ac.ir http://www.um.ac.ir/~ghaemib
105 محسن کاهانی دانشگاه فردوسی مشهد استاد mailto:kahani@um.ac.ir http://kahani.profcms.um.ac.ir
106 امیرحسین مهاجرزاده دانشگاه فردوسی مشهد استادیار mohajerzadeh@um.ac.ir http://mohajerzadeh.profcms.um.ac.ir/
107 حمید نوری دانشگاه فردوسی مشهد استادیار hnoori@um.ac.ir http://www.um.ac.ir/~hnoori
108 مصطفی نوری بایگی دانشگاه فردوسی مشهد استادیار nouribaygi@um.ac.ir http://www.um.ac.ir/~nouribaygi
109 هومان تحیری دانشگاه فردوسی مشهد استادیار tahayori@shirazu.ac.ir https://ece.shirazu.ac.ir/~tahayori
110 اقبال منصوری دانشگاه شیراز دانشیار mansoori@shirazu.ac.ir https://ece.shirazu.ac.ir/~mansoori
111 فرشاد خون جوش دانشگاه شیراز دانشیار khunjush@shirazu.ac.ir https://ece.shirazu.ac.ir/~f-khonjush
112 سید محمدرضا موسوی دانشگاه شیراز استادیار mrmoosavi@gmail.com https://ece.shirazu.ac.ir/~mrmoosavi
113 محسن راجی دانشگاه شیراز استادیار mraji@shirazu.ac.ir https://ece.shirazu.ac.ir/~m-raji
114 مازیار پالهنگ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار palhang@iut.ac.ir https://palhang.iut.ac.ir/
115 مهران صفایانی دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار safayani@iut.ac.ir https://safayani.iut.ac.ir/
116 ناصر قدیری دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار nghadiri@iut.ac.ir https://nghadiri.iut.ac.ir/
117 مسعودرضا هاشمی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار hashemim@iut.ac.ir https://hashemi.iut.ac.ir/
118 سعید پاشازاده دانشگاه تبریز دانشیار pashazadeh@tabrizu.ac.ir https://asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?pashazadeh
119 محمدعلی بالافر دانشگاه تبریز دانشیار Balafarila@yahoo.com https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?balafarila
120 جعفر تنها دانشگاه تبریز استادیار tanha@tabrizu.ac.ir https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?tanha
121 عليرضا سخندان سرخابي دانشگاه تبریز استادیار a.sokhandan@tabrizu.ac.ir https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/leads.aspx?a.sokhandan
122 مهدی افتخاری دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار eftekhari@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~ m.eftekhari
123 وحید جمشیدی گوهر ریزی دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار vjamshidi@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~vjamshidi
124 محمد جواد رستمی دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار rostami@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~rostami.1
125 مسعود سعید دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار msaeedmz@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~msaeedmz
126 آزاده السادات عمرانی زرندی دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار emrani@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~a.emrani
127 مصطفی قاضی زاده احسائی دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار mghazizadeh@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~mghazizadeh
128 مهدیه قزوینی کر دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار mghazvini@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~mghazvini
129 بهنام قوامی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار ghavami@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~ghavami
130 حدیث محسنی تکلو دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار hmohseni@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~hmohseni
131 علی اکبر نیک نفس دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار niknafs@uk.ac.ir https://ce.uk.ac.ir/~niknafs
132 محمد جواد رشتی دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار mohammad.rashti@scu.ac.ir https://scu.ac.ir/~mrashti
133 سیدعنایت اله علوی دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار se.alavi@scu.ac.ir https://scu.ac.ir/~se.alavi
134 محمود فرخیان دانشگاه شهید چمران اهواز مربی farokhian@scu.ac.ir https://scu.ac.ir/~farokhian
135 مرجان نادران طحان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار m.naderan@scu.ac.ir https://scu.ac.ir/~m.naderan
136 محمود نادران طحان دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار Mahmood.naderan@ugent.be https://scu.ac.ir/~mh.naderan
137 پرهام مرادی دانشگاه کردستان دانشیار p.moradi@uok.ac.ir https://research.uok.ac.ir/~pmoradi
138 احمد فراهی دانشگاه پیام نور استادیار afaraahi@pnu.ac.ir https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/faraahi
139 عیسی نجفی دانشگاه صنعتی قوچان استادیار issa.najafi@gmail.com https://civilica.com/p/11708/
140 الهام فراهانی دانشگاه ایرانیان استادیار efarahani@ce.sharif.edu https://www.researchgate.net/profile/Elham-Farahani-2
141 نفیسه فارغ زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان استادیار n.fareghzadeh@iauz.ac.ir https://www.researchgate.net/profile/Nafiseh-Fareghzadeh
142 مهران ترحمی دانشگاه مالک اشتر پژوهشگر و مدرس tarahomi@ce.sharif.edu https://www.researchgate.net/profile/Mehran-Tarahomi
143 خلیل بسطامی دانشگاه ایرانیان پژوهشگر و مدرس kh.bastami@chmail.ir https://drbastami.ir
144 علیرضا ماهیار دانشگاه صنعتی شریف پژوهشگر و مدرس alireza@mahyar.info http://www.mahyar.info/
145 محمود دیپیر دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشیار mdeypir@ssau.ac.ir https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Mahmood-Deypir-71060309
146 پژمان غلام نژاد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استادیار Pezhman.Gholamnezhad@gmail.com
147 امیرمهدی سازدار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری استادیار a_sazdar@sbu.ac.ir https://www.magiran.com/author/profile/453365
148 امین الله مه آبادی دانشگاه شاهد استادیار mahabadi@shahed.ac.ir http://shahed.ac.ir/mahabadi/Pages/Home.aspx