تاریخ‌های مهم

تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال مقالات:
۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰
اعلام نتایج داوری:
۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
ارسال نسخه‌ی نهایی مقالات:
۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه:
۱۰ دی ماه ۱۴۰۰
مهلت ثبت نام در کارگاهها:
۱ اسفند ماه ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری کنفرانس:
۴ و ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰