تاریخ‌های مهم

تاریخ‌های مهم

مهلت ارسال مقالات:

۳۰ آذرماه ۱۴۰۰  ۵ دی ۱۴۰۰

اعلام نتایج داوری:

۱۰ بهمن ۱۴۰۰  ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

ارسال نسخه‌ی نهایی مقالات:

۲۰ بهمن ۱۴۰۰  ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه:
۳۰ دی ۱۴۰۰
مهلت ثبت نام در کارگاهها:
۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری کنفرانس:
۴ و ۵ اسفند ۱۴۰۰