دبیران محورهای علمی

دبیران محورهای علمی کنفرانس

دکتر شاهین حسابی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

دبیر کمیته علمی کنفرانس


دکتر علی موقر رحیم آبادی

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

دبیر محور علمی الگوریتم و نظریه محاسبات

دکتر منصور جم زاد

استاد، دانشگاه صنعتی شریف

دبیر محور علمی پردازش سیگنال و تصویر

دکتر احمد خونساری

دانشیار، دانشگاه تهران

دبیر محور علمی شبکه های کامپیوتری و امنیت داده


   

دکتر مسلم حبیبی

استادیار، دانشگاه صنعتی شریف

دبیر محور علمی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال

دکتر محمدرضا کشاورزی

استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دبیر محور علمی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال

دکتر فرشاد خون جوش

دانشیار، دانشگاه شیراز

دبیر محور علمی معماری کامپیوتر و سیستمهای دیجیتال

دکتر محمد تشنه لب

استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دبیر محور علمی سیستمهای هوشمند و رایانش نرم

دکتر حسن حقیقی

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

دبیر محور علمی مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات

دکتر وحید شاه منصوری

دانشیار، دانشگاه تهران

دبیر محور علمی مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات

دکتر سیاوش بیات سرمدی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

دبیر محور علمی چالشها و رصد فناوری اطلاعات

دکتر محمد علی اخائی

دانشیار، دانشگاه تهران

دبیر محور علمی چالشها و رصد فناوری اطلاعات