درخواست محل اسکان

درخواست محل اسکان"با توجه به برگزاری کنفرانس به صورت مجازی، محل اسکان برای شرکت کنندگان در نظر گرفته نشده است."