کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی کنفرانس

dr.jalili

دکتر رسول جلیلی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

رئیس افتخاری کنفرانس

dr.habibi

دکتر جعفر حبیبی

دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

رئیس کنفرانس

dr.entezari

دکتر رضا انتظاری ملکی

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر سید هادی سجادی

استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

مسئول نشست ها و سخنرانی ها

دکتر مصطفی درجزی

دانشگاه تهران

مسئول نشست ها و سخنرانی ها

دکتر عیسی نجفی

استادیار، دانشگاه صنعتی قوچان

مسئول کارگاه‌ها

دکتر بابک درویش روحانی

استادیار، دانشگاه پیام نور

مسئول کارگاه‌ها

دکتر الهام فراهانی

استادیار، دانشگاه ایرانیان

مسئول نمایشگاه

dr.monazzah

دکتر امیر مهدی حسینی منزه

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول انتشارات

دکتر نفیسه فارغ زاده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی،
واحد زنجان

مسئول وب سایت کنفرانس

دکتر علیرضا ماهیار

دانشگاه صنعتی شریف

مسئول روابط عمومی

دکتر خلیل بسطامی

دانشگاه ایرانیان

مسئول روابط عمومی

دکتر محمد مهدی قوچانی

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول

مسئول فصلنامه رصد فناوری

دکتر مهدی اشکانی

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول

مسئول فصلنامه رصد فناوری