پرسش های متداول

پرسش های متداول

- در مورد ارائه مقاله به صورت پوستر و فرمت آن توضیحات بیشتری ارائه نمایید؟ پس از داوری مقالات دریافتی، مشخص خواهد شد که ارائه آن‌ها به صورت شفاهی و یا پوستر می­‌باشد. در آن مرحله توضیحات کامل در مورد فرمت پوستر ارائه خواهد شد.

- هزینه شرکت در کنفرانس برای افرادی که بیش از یک مقاله در کنفرانس دارند به چه صورت است؟ در صورت پذیرش، هزینه مقاله دوم به بعد کمتر از مقاله اول است. با مراجعه به صفحه هزینه‌های کنفرانس، جزئیات دقیق این مساله ذکر شده است.

- آیا شرکت در کارگاه های آموزشی کنفرانس با ارایه مدرک پایان دوره همراه است؟ بلی.

- مقالات ارسالی به زبان انگلیسی نیز دارای محدودیت صفحه هستند؟ بله، به صفحه راهنمای ارسال مقالات مراجعه شود.

- مقالات پوستر نیز در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد؟ بلی. در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.

- امکان داوری زود هنگام مقالات (قبل از تاریخ اعلام نتایج داوری) وجود دارد؟ خیر، نتیجه داوری مقالات پس از تشکیل جلسه نهایی کمیته داوری در تاریخ ذکر شده در سامانه اعلام می‌شود.

- محدودیت تعداد صفحات مقالات فارسی به چه صورت است؟ مقالات فارسی می توانند در حداکثر ۶ صفحه (طبق قالب نگارش مقالات فارسی کنفرانس) نگارش شوند. مقالات فارسی به ازای هر صفحه ی اضافی بیش از ۶ صفحه (و حداکثر تا سقف ۸ صفحه) مشمول هزینه اضافی ۶۰۰۰۰۰ ریال (ششصد هزار ریال) به ازای هر صفحه اضافی خواهند شد.

- محدودیت تعداد صفحات مقالات انگلیسی به چه صورت است؟ مقالات انگلیسی می توانند در حداکثر ۵ صفحه (طبق قالب نگارش مقالات انگلیسی کنفرانس) نگارش شوند. مقالات انگلیسی به ازای هر صفحه ی اضافی بیش از ۵ صفحه (و حداکثر تا سقف ۷ صفحه) مشمول هزینه اضافی ۶۰۰۰۰۰ ریال (ششصد هزار ریال) به ازای هر صفحه اضافی خواهند شد.