فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهره‌گيري از اطلاعات محلي و الگوي نويز تصوير جهت تشخيص دوربين به منظور کشف جرايم ديجيتال

نویسنده (ها)
  • فرشته غریبی
  • بهرام ظهیر اعظمی
  • فردین اخلاقیان
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله يك روش جديد در زمينه کشف جرايم الکترونيک، پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي بر مبناي الگوی نويز تصوير و اطلاعات محلي، دوربيني که تصوير با آن گرفته شده است را تعيين مي‌کند. در اين مقاله از الگوي نويز ناشي از تغيير حساسيت سنسور به روشنايي استفاده شده است. با توجه به تحليل‌هاي انجام شده، انتظار مي‌رود بهترين مناطق براي تشخيص صحيح اين نوع نويز مناطقي با پيكسل¬هاي داراي مقدار زياد و واريانس کم باشند. براي شناسايي اين مناطق ابتدا تصوير به بلاك‌هاي غير هم پوشا شكسته شده و از هر كدام از بلاك¬ها يك سري مشخصه از جمله ميانيگن و عكس واريانس استخراج مي¬شود. بر اساس اين مشخصه‌ها، تعدادي از بلاك‌ها جهت تعيين همبستگي الگوی نويز تصوير با الگوی نويز دوربين انتخاب مي¬گردد. با توجه به حذف بلاك¬هايي كه مي‌توانند اثر منفي بر روي تشخيص داشته باشد انتظار مي‌رود تشخيص دوربين منبع بهتر انجام شود. روش پيشنهادي بر روي يك پايگاه تصوير شامل 500 تصوير مورد بررسي قرار گرفته و نتايج بدست آمده تئوري پيشنهادی را تاييد مي-كنند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله