فا   |   En
ورود به سایت


عضویت در انجمن کامپیوتر ایران

انواع عضويت

انجمن دارای اعضای اصلی، ارشد، برجسته، وابسته، دانشجـویی، افتخاری و حقوقی با شرایط زیر است:

 

  • عضو اصلی: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجـه كـارشناسـي‌ارشد در یكی از زمینه‌های مهندس کامپیوتر یا علوم کامپیوتر را داشته باشند.
  • عضو ارشد: اعضای اصلی که دارای سابقه درخشان علمی بوده، خدمات شایان توجهی در کمک به پیشبرد اهداف انجمن نموده باشند و حداقل پنج سال عضو اصلی بوده باشند می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت ارشد انجمن درآیند.
  • عضو برجسته: اعضای ارشدی که دارای سوابق علمی ارزنده‌ای بوده، خدمات قابل توجهی در کمک به پیشبرد اهداف انجمن نموده باشند و حداقل پنج سال عضو ارشد بوده باشند می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت برجسته انجمن درآیند.
  • عضو وابسته: افرادی که دارای شرایط زیر هستند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند: کلیه کسانی که داری درجه کارشناسی در مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر باشند، و همچنین کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی بوده و حداقل پنج سال سابقه کار مفید در زمینه کامپیوتر داشته باشند.
  • عضو دانشجوئی: کلیه دانشجویان رشته‌های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر و رشته‌های وابسته می‌توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
  • عضو افتخاری: شخصیـت‌های ایرانـی و خـارجـی که مقام علمی آنان در زمینه‌های کامپیوتر حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن درآیند.
  • عضو حقوقی: سازمان‌های دولتی یا خصوصی و شركت‌هایی كـه در زمینـه‌های آموزشـی، پـژوهشـی، فنـی و حرفـه‌ای مربوط فعالیت دارند می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت حقوقی انجمن درآیند.

 

حق‌عضویت سالانه انجمن

حـق‌عضویـت انجمن كامپیوتر ایران بـابت یك‌ سال بهره‌گیری از خدمات انجمن به شرح زیر می‌باشد:

 

نوع عضویت اعضا داخل کشور اعضا خارج کشور
عضو دانشجویی ۲۰۰/۰۰۰ ریال ---
عضو اصلی، وابسته، ارشد و برجسته ۵۰۰/۰۰۰ ریال ---
عضو حقوقی ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ---

 

فرم عضویت حقوقی

فرم عضویت حقیقی

فرم تمدید عضویت حقیقی

 

 

 عضویت در انجمن کامپیوتر ایران