فا   |   En
ورود به سایت

 

هيئت مديره دوره چهاردهم (هیئت مدیره فعلی)

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر علی موقر رحیم‌آبادی

نايب رئيس

دكتر شاهين حسابي

خزانه‌دار

مهندس خلیل بسطامی

عضو

دکتر عیسی نجفی

عضو

دکتر رضا انتظاری ملکی

عضو

دکتر علی احمدی

عضو

دکتر سید حسین خواسته

عضو

دکتر سید هادی سجادی

عضو

دکتر احمد اکبری ازیرانی

عضو

دکتر محمد امین فضلی

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دکتر نفیسه فارغ‌زاده

عضو علي‌البدل

دکتر احمد فراهی

عضو علي‌البدل

مهندس علیرضا ماهیار

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

دکتر الهام درمنکی فراهانی

بازرس

 

هيئت مديره دوره سيزدهم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر علی موقر رحیم‌آبادی

نايب رئيس

دكتر شاهين حسابي

خزانه‌دار

دکتر احمد اکبری ازیرانی

عضو

دکتر سيدحسين خواسته

عضو

دکتر احمد فراهي

عضو

مهندس خلیل بسطامی

عضو

دکتر محمد امين فضلي

عضو

دکتر رضا انتظاري ملكي

عضو

دکتر علی احمدی

عضو

دکتر محمدتقي منظوري شلماني

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دکتر محمد قائم تاج‌گردون

عضو علي‌البدل

دكتر عيسي نجفي

عضو علي‌البدل

دکتر محمد هادي زاهدي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس الهام درمنکی فراهانی

بازرس

 

هيئت مديره دوره دوازدهم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر علی موقر رحیم‌آبادی

نايب رئيس

دكتر حميد سربازي‌آزاد

خزانه‌دار

دکتر احمد اکبری ازیرانی

عضو

دکتر شاهین حسابی

عضو

دکتر سیدحسین خواسته

عضو

مهندس خلیل بسطامی

عضو

دکتر مرتضی براری

عضو

دکتر علی ناصری

عضو

دکتر علی احمدی

عضو

دکتر حمیدرضا زرندی

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دکتر سعادت پورمظفری

عضو علي‌البدل

مهندس سیدابراهیم ابطحی

عضو علي‌البدل

دکتر احمد فراهی

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس الهام درمنکی فراهانی

بازرس

 

هيئت مديره دوره یازدهم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر علی موقر رحیم‌آبادی

نايب رئيس

دكتر حميد سربازي‌آزاد

خزانه‌دار

دكتر مرتضی براری

عضو

دكتر شاهین حسابی

عضو

دكتر علی یزدیان ورجانی

عضو

دکتر علی ناصری

عضو

دكتر محمدحسن شیرعلی شهرضا

عضو

مهندس سیدابراهیم ابطحی

عضو

دکتر احمد اکبری ازیرانی

عضو

دکتر احمد فراهی

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

مهندس محمد غفاری

عضو علي‌البدل

مهندس مهران ترحمی

عضو علي‌البدل

دکتر محمدتقی منظوری شلمانی

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس الهام درمنکی فراهانی

بازرس اصلي

مهندس مسلم حبیبی

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره دهم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر احمد اکبری ازیرانی

نايب رئيس

دكتر حميد سربازي‌آزاد

خزانه‌دار

دكتر علی یزدیان ورجانی

عضو

دكتر حسین اسدی

عضو

دكتر علی ناصری

عضو

دکتر شهره کسائی

عضو

دكتر احمد فراهی

عضو

دکتر مرتضی براری

عضو

مهندس عبدالمجید ریاضی

عضو

دکتر محمدتقی منظوری شلمانی

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

مهندس مهران ترحمی

عضو علي‌البدل

مهندس محمد جواد رستمی

عضو علي‌البدل

مهندس سمیه غفاری

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس الهام درمنکی فراهانی

بازرس اصلي

مهندس فربود تیموری

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره نهم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر علي موقر رحيم‌آبادي

نايب رئيس

دكتر حميد سربازي‌آزاد

خزانه‌دار

دكتر شهره كسائي

عضو

دكتر سعادت پورمظفري

عضو

دكتر محمدحسين يغمائي مقدم

عضو

مهندس سيدرائد موسوي

عضو

دكتر حميدرضا ربيعي

عضو

دكتر سيدمهدي تشكري هاشمي

عضو

دكتر علي يزديان ورجاني

عضو

دكتر علي ناصري

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دكتر احمد فراهي

عضو علي‌البدل

دكتر محمدحسن شيرعلي شهرضا

عضو علي‌البدل

مهندس مهران ترحمي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس محمد ايزدي

بازرس اصلي

مهندس الهام درمنكي فراهاني

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره هشتم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر حميد سربازي‌آزاد

نايب رئيس

دكتر احمد خادم‌زاده

خزانه‌دار

دكتر كامبيز بديع

عضو

دكتر كيوان ناوي

عضو

دکتر سعادت پورمظفري

عضو

دکتر فريدون شمس

عضو

دکتر محمدشهرام معين

عضو

مهندس مجتبي جعفري

عضو

دكتر رضا برنگي

عضو

دكتر كامران زماني‌فر

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دكتر ناصر مزيني

عضو علي‌البدل

مهندس محمود عسگري

عضو علي‌البدل

دكتر علي موقر رحيم‌آبادي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

دكتر علي يزديان

بازرس اصلي

مهندس محمد ايزدي

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره هفتم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر محمد قدسي

نايب رئيس

دكتر احمد اكبري

خزانه‌دار

دكتر كامبيز بديع

عضو

دكتر علي موقر رحيم‌آبادی

عضو

دكتر رضا صفابخش

عضو

دكتر جواد اسماعيلي

عضو

دكتر نظام‌الدين مهدوي اميري

عضو

دكتر نصراله مقدم چركري

عضو

دكتر كامران زماني‌فر

عضو

دكتر حميد سربازي‌آزاد

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دكتر سعادت پورمظفري

عضو علي‌البدل

دكتر محمدحسين يكتايي

عضو علي‌البدل

مهندس محمد روزي‌طلب

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس محمد ايزدي

بازرس اصلي

مهندس مهران فارابي

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره ششم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر محمد قدسي

نايب رئيس

دكتر احمد اكبري

خزانه‌دار

دكتر كامبيز بديع

عضو

دكتر جواد اسماعيلي

عضو

دكتر كامران زمان‌فر

عضو

دكتر رضا صفابخش

عضو

دكتر نصراله مقدم چركري

عضو

دكتر حسين پدرام

عضو

دكتر سياوش خرسندي

عضو

مهندس محمد روزي‌طلب

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دكتر رسول جليلي

عضو علي‌البدل

دكتر محسن كاهالي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس ايرج عبادي

بازرس اصلي

مهندس محمد ايزدي

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره پنجم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر جعفر حبيبي

رئيس

دكتر محمد قدسي

نايب رئيس

دكتر احمد اكبري

خزانه‌دار

دكتر سياوش خرسندي

عضو

دكتر كامبيز بديع

عضو

دكتر رضا صفابخش

عضو

مهندس محمد روزي‌طلب

عضو

دكتر كامران زمانی‌فر

عضو

دكتر جواد اسماعيلي

عضو

دكتر محمدرضا ميبدي

عضو

مهندس اميرمسعود افتخاري‌مقدم

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

مهندس فريبرز محمودي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس ايرج عبادي

بازرس اصلي

دكتر محسن شريفي

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره چهارم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر محمدرضا بيك‌زاده

رئيس

دكتر محمد قدسي

نايب رئيس

دكتر جعفر حبيبي

خزانه‌دار

دكتر كامبيز بديع

عضو

دكتر رضا صفابخش

عضو

دكتر سياوش خرسندي

عضو

دكتر احمد اكبري

عضو

دكتر جواد اسماعيلي

عضو

دكتر محمود فتحي

عضو

دكتر كامران زمانی‌فر

عضو

مهندس محمد روزی‌طلب

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دكتر محمدرضا ميبدي

عضو علي‌البدل

مهندس اميرمسعود افتخاري‌مقدم

عضو علي‌البدل

مهندس فريبرز محمودي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس ايرج عبادي

بازرس اصلي

دكتر محسن شريفي

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره سوم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر محمد قدسي

رئيس

دكتر احمدرضا شرافت

نايب رئيس

دكتر محسن شريفي

خزانه‌دار

دكتر منوچهر پارسائي

سرپرست كميته عضويت و روابط عمومي

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دكتر محمدرضا ميبدي

عضو علي‌البدل

دكتر رسول جليلي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

مهندس ايرج عبادي

بازرس اصلي

 

هيئت مديره دوره دوم

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر رضا صفابخش

رئيس

دكتر احمدرضا شرافت

نايب رئيس

دكتر محمود فتحي

خزانه‌دار

دكتر كامبيز بديع

عضو

دكتر محمد قدسي

عضو

دكتر اميرحسين جهانگير

عضو

دكتر محمدرضا ميبدي

عضو

دكتر حسن سيدرضي

عضو

مهندس مهرنوش شمس‌فرد

عضو

مهندس مسعود صفاري

عضو

مهندس سيدابراهيم ابطحي

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دكتر محمدرضا بيك‌زاده

عضو علي‌البدل

دكتر محمدرضا رزازي

عضو علي‌البدل

دكتر نظام‌الدين مهدوي اميري

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

دكتر منوچهر پارسائي

بازرس اصلي

مهندس محمد آستانه اصل

بازرس علي‌البدل

 

هيئت مديره دوره اول

 

نام و نا‌م‌خانوادگي اعضاي اصلي هيئت مديره

سمت

دكتر رضا صفابخش

رئيس

دكتر محمد قدسي

نايب رئيس

دكتر محمود فتحي

خزانه‌دار

دكتر كامبيز بديع

عضو

دكتر حسين پدرام

عضو

دكتر محمدرضا ميبدي

عضو

دكتر محمدرضا رزازی

عضو

دكتر اميرحسين جهانگير

عضو

دكتر حسن سيدرضي

عضو

دكتر مجيد نادري

عضو

مهندس سيدابراهيم ابطحي

عضو

نام و نام خانوادگي اعضاي علي‌البدل هيئت مديره

سمت

دکتر بهرام امینی

عضو علي‌البدل

دكتر علي محمدزاده عيدگاهي

عضو علي‌البدل

دكتر علي موقر رحيم‌آبادي

عضو علي‌البدل

نام و نام‌خانوادگي بازرسان

سمت

دكتر منوچهر پارسايي

بازرس اصلي

دكتر نظام‌الدين مهدوي اميري

بازرس علي‌البدل