فا   |   En
ورود به سایت

 

خدمات انجمن به اعضاء عبارتند از:  

·       فراهم آوردن ارتباط منسجم بـين متخصصين رشته كامپيـوتر

·       تهیه نشريه آموزشی ـ خبری نگاشت (رايگان)

·       تهیه نشريه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی كامپيوتر

·       برگزاری سخنرانی‌هـا، سمينارها و دوره‌های آموزشی تخصصی

·       بـرگـزاری كنفـرانس‌هـای سـالانـه انجـمن در سطـح ملـی و يا بين‌المللی

·       برگزاری همايش‌های سالانه‌ی دانشجوئی

·       تهيه اطلاعـات تخصصـی ويـژه و ارائـه آن از طريق شبـكه‌های ارتباطی

·       ارائه مشاوره علمی و تخصصی

·       فراهـم آوردن فرصـت منـاسب بـراي اعضاء جهت مشاركت در فعاليت‌های گروه‌های تخصصی انجمن

كلـيه خدمات فـوق با تخفيـف ويـژه در اختـيار اعضـاء قـرار خواهد گرفت.