فا   |   En
ورود به سایت

 

 

اعضای هيئت مؤسس در سال  ۱۳۷۲

نام و نام‌خانوادگي

رشته و مدرك تحصيلي

محل خدمت

دكتر كامبيز بديع

مهندسي كامپيوتر، دكتری

مركز تحقيقات مخابرات ايران

دكتر حسين پدرام

مهندسي كامپيوتر، دكتری

دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر اميرحسين جهانگير

انفورماتيك، دكتری

دانشگاه صنعتي شريف

دكتر ابوالقاسم راعی

مهندسي كامپيوتر، دكتری

-

دكتر محمدرضا رزازی

علوم كامپيوتر، دكتری

دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر رضا صفابخش

مهندسي كامپيوتر، دكتری

دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر حسن طاهری

مهندسي كامپيوتر، دكتری

-

دكتر محمود فتحی

مهندسي كامپيوتر، دكتری

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر محمد قدسی

علوم كامپيوتر، دكتری

دانشگاه صنعتي شريف

دكتر رجبعلي قندهاری

علوم كامپيوتر، دكتری

-

دكتر علي محمدزاده عيدگاهی

مهندسي كامپيوتر، دكتری

دانشگاه تهران

دكتر نظام‌الدين مهدوي اميری

علوم رياضي، دكتری

دانشگاه صنعتي شريف

دكتر احمدرضا ميرزائی

مهندسي اطلاعات، دكتری

دانشگاه علم و صنعت ايران