فا   |   En
ورود به سایت

 

وظايف و فعاليت‌ها

·   ايجاد و تحکيم ارتباطات علمی اعم از آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای بين پژوهشگران و متخصصانی که به گونه‌ای با علم و تکنولوژی کامپيوتر سر و کار دارند.

·   ارزيابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای و ارائه پيشنهادات لازم. 

·   همکاری با نهادهای ذيربط به منظور تدوين، ارزيابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌ها و توسعه استانداردهای مربوط به موضوع در مورد فعاليت انجمن.

·   ترغيب و تشويق متخصصين، پژوهشگران و دانشجويان در پيشبرد فعاليت‌های علمی مربوط و تجليل از اساتيد و پژوهشگران ممتاز.

·   انتشار کتب و نشريات علمی.

·   تشکيل گردهمائی‌های علمی در سطح کشور، منطقه و جهان.

·   ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای.

·   توسعه و ترويج فرهنگ استفاده صحيح از کامپيوتر و ارائه رهنمودهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مربوط.

·   برقراری ارتباط و همکاری علمی با ساير مجامع علمی داخل و خارج از کشور.