فا   |   En
Login
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهره‌گيري از اطلاعات محلي و الگوي نويز تصوير جهت تشخيص دوربين به منظور کشف جرايم ديجيتال

Authors
  • فرشته غریبی
  • بهرام ظهیر اعظمی
  • فردین اخلاقیان
Conference شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Abstract در اين مقاله يك روش جديد در زمينه کشف جرايم الکترونيک، پيشنهاد شده است. روش پيشنهادي بر مبناي الگوی نويز تصوير و اطلاعات محلي، دوربيني که تصوير با آن گرفته شده است را تعيين مي‌کند. در اين مقاله از الگوي نويز ناشي از تغيير حساسيت سنسور به روشنايي استفاده شده است. با توجه به تحليل‌هاي انجام شده، انتظار مي‌رود بهترين مناطق براي تشخيص صحيح اين نوع نويز مناطقي با پيكسل¬هاي داراي مقدار زياد و واريانس کم باشند. براي شناسايي اين مناطق ابتدا تصوير به بلاك‌هاي غير هم پوشا شكسته شده و از هر كدام از بلاك¬ها يك سري مشخصه از جمله ميانيگن و عكس واريانس استخراج مي¬شود. بر اساس اين مشخصه‌ها، تعدادي از بلاك‌ها جهت تعيين همبستگي الگوی نويز تصوير با الگوی نويز دوربين انتخاب مي¬گردد. با توجه به حذف بلاك¬هايي كه مي‌توانند اثر منفي بر روي تشخيص داشته باشد انتظار مي‌رود تشخيص دوربين منبع بهتر انجام شود. روش پيشنهادي بر روي يك پايگاه تصوير شامل 500 تصوير مورد بررسي قرار گرفته و نتايج بدست آمده تئوري پيشنهادی را تاييد مي-كنند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : 100,000 Rial
  • برای دانشجویان عضو انجمن : 20,000 Rial
  • برای اعضای عادی انجمن : 40,000 Rial

خرید مقاله