فا   |   En
Login
For more information about one conference, click on the conference name.

Conference Name Conference Date Organizers
The 20th CSI International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2024)
From 2024-02-21
To 2024-02-22
Mazandaran University of Science and Technology, Computer Society of Iran
CSICC 2023
From 2023-01-25
To 2023-01-26
Computer Society of Iran & Sharif University of Technology
CSICC 2022
From 2022-02-23
To 2022-02-24
Computer Society of Iran
CSICC 2021
From 2021-03-03
To 2021-03-04
Computer Society of Iran, K. N. Toosi University of Technology
International Symposium on Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2020)
From 2020-08-19
To 2020-08-20
Computer Society of Iran, University of Guilan
(Faculty of Engineering)
CSICC 2020
From 2020-01-01
To 2020-01-02
Computer Society of Iran, Iran University of Science & Technology
NCAEA2019
From 2019-11-13
To 2019-11-14
Computer Society of Iran, Sharif University of Technology
CSICC 2019
From 2019-03-13
To 2019-03-14
Computer Society of Iran
The CSI International Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST 2018)
From 2018-05-09
To 2018-05-10
Computer Society of Iran, Tehran University, Sharif University
Second Conference on IT Trends in Urban Management
From 2018-03-04
To 2018-03-05
Computer Society of Iran, Tehran Municipality, IIS Center
CSICC 2018
From 2018-02-28
To 2018-03-01
Computer Society of Iran
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2017)
From 2017-12-22
To 2017-12-23
Computer Society of Iran, Iran University of Science & Technology, Sharif University
Computer Science and Software Engineering (CSSE 2017)
From 2017-10-25
To 2017-10-26
Computer Society of Iran, Shiraz University
Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2017)
From 2017-10-25
To 2017-10-26
Computer Society of Iran, Shiraz University
CSICC 2017
From 2017-03-11
To 2017-03-13
Computer Society of Iran & Sharif University of Technology
The Conference on IT Trends in Urban Management
From 2017-03-07
To 2017-03-08
Computer Society of Iran, Tehran Municipality, IIS Center
همایش ملی حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی با رویکرد حفظ امنیت وحریم خصوصی
From 2016-09-06
To 2016-09-07
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
CSICC 2016
From 2016-03-08
To 2016-03-10
Computer Society of Iran, IPM
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2015)
From 2015-10-07
To 2015-10-08
Computer Society of Iran, Sharif University
The CSI Symposium on Real-Time and Embedded Systems and Technologies (RTEST 2015)
From 2015-10-07
To 2015-10-08
Computer Society of Iran, Sharif University
Computer Science and Software Engineering (CSSE 2015)
From 2015-08-18
To 2015-08-19
Computer Society of Iran, Tabriz University
Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2015)
From 2015-03-03
To 2015-03-05
Computer Society of Iran, Ferdowsi University of Mashhad
بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2015-03-03
To 2015-03-05
Computer Society of Iran, Ferdowsi University of Mashhad
19th National CSI Computer Conference
From 2014-03-04
To 2014-03-06
Computer Society of Iran, Shahid Beheshti University
Symposium on Computer Science and Software Engineering (CSSE) 2013
From 2013-12-25
To 2013-12-26
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Iran Telecommunication Research Center
(ITRC), CyberSpace Research Institute (CSRI)
Symposium on Computer Networks and Distributed Systems (CNDS) 2013
From 2013-12-25
To 2013-12-26
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Iran Telecommunication Research Center
(ITRC), CyberSpace Research Institute (CSRI)
Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP) 2013
From 2013-12-25
To 2013-12-26
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Iran Telecommunication Research Center
(ITRC), CyberSpace Research Institute (CSRI)
Symposium on Computer Architecture & Digital Systems 2013
From 2013-10-30
To 2013-10-31
Computer Society of Iran, School of Computer Science of IPM
18th National CSI Computer Conference
From 2013-03-12
To 2013-03-14
Computer Society of Iran, Computer Engineering Dep. of Sharif University of Technology, Tehran Municipality
Artificial Intelligence & Signal Processing (AISP-2012)
From 2012-05-02
To 2012-05-03
دانشگاه شیراز
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2012)
From 2012-05-02
To 2012-05-03
دانشگاه شیراز
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
17th Annual CSI Computer Conference
From 2012-03-06
To 2012-03-08
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
Computer Science and Software Engineering (CSSE-2011)
From 2011-06-15
To 2011-06-16
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP-2011)
From 2011-06-15
To 2011-06-16
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
16th CSI Computer Conference
From 2011-03-08
To 2011-03-10
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
Computer Networks and Distributed Systems (CNDS-2011)
From 2011-02-23
To 2011-02-24
دانشگاه تربیت مدرس
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2010)
From 2010-09-23
To 2010-09-24
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
(IPM)
اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به‌زیست شهروندان
From 2010-05-22
To 2010-05-24
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2010-02-20
To 2010-02-22
مرکز توسعه فناوری نیرو
(متن)
14th Int'l CSI Computer Conference (CSICC'09)
From 2009-10-12
To 2009-10-13
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2009-03-10
To 2009-03-11
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
سیزدهمین کنفرانس ملی و بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2008-03-09
To 2008-03-11
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2007-02-20
To 2007-02-22
دانشگاه شهید بهشتی
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2006-01-24
To 2006-01-26
پژوهشگاه دانشهای بنیادی و انجمن کامپیوتر ایران
دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2005-02-15
To 2005-02-17
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2004-02-17
To 2004-02-19
دانشگاه صنعتی شریف
(مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته)
هشتمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2003-02-25
To 2003-02-27
دانشگاه فردوسی مشهد
(گروه مهندسی کامپیوتر)
هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2002-02-26
To 2002-02-28
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
ششمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2001-02-20
To 2001-02-22
دانشگاه اصفهان
(گروه مهندسی کامپیوتر)
پنجمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 2000-03-07
To 2000-03-09
دانشگاه شهید بهشتی
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1999-01-26
To 1999-01-28
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
سومین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1997-12-23
To 1997-12-25
دانشگاه علم و صنعت ایران
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دومین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1996-12-24
To 1996-12-26
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
اولین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
From 1995-12-25
To 1995-12-28
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)