فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم¬گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل محمدحسین نیلی احمدآبادی
بنفشه زهرایی
حسین تقدس
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
پل¬ها به عنوان یکی از زیرساخت¬های مهم تأثیر عمده¬ای در رشد اقتصادی پایدار یک کشور دارند. حجم بالای ترافیک بر پل¬ها و عوامل خورنده محیطی باعث فرسایش بسیاری از پل¬ها ... مشاهده کامل
پل¬ها به عنوان یکی از زیرساخت¬های مهم تأثیر عمده¬ای در رشد اقتصادی پایدار یک کشور دارند. حجم بالای ترافیک بر پل¬ها و عوامل خورنده محیطی باعث فرسایش بسیاری از پل¬ها در جهان شده است، موضوعی که مدیریت نگهداری پل را امری ضروری می¬سازد. تاکنون تحقیقات بسیاری در حوزه مدیریت نگهداری پل انجام شده است. با وجود این، پژوهش اندکی در زمینه استفاده از فناوری مدل¬سازی اطلاعات ساخت (BIM) در این مبحث، علیرغم مزایای فراوان آن، صورت گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، پیشنهاد یک سامانه پشتیبان تصمیم¬گیری جهت مدیریت نگهداری پل با استفاده از فناوری مدلسازی اطلاعات ساخت است. در این سامانه، اطلاعات هندسی پل از مدل اطلاعات آن به پایگاه داده وارد می¬شود، روند توسعه خرابی و تأثیر اقدامات نگهداری با استفاده از اطلاعات مندرج در پایگاه داده اعمال می¬شود و هزینه¬های مربوطه مشخص می¬شود و اقدامات نگهداری بهینه تعیین می¬شود. امکان نمایش روند توسعه خرابی و اعمال اقدامات نگهداری در پل به صورت 4 بعدی نیز مهیا می¬شود. همچنین پایگاه داده تصویری از طول عمر پل به مدل BIM آن ضمیمه می¬شود. عدم مشاهده کامل
پل¬ها به عنوان یکی از زیرساخت¬های مهم تأثیر عمده¬ای در رشد اقتصادی پایدار یک کشور دارند. حجم بالای ترافیک بر پل¬ها و عوامل خورنده محیطی باعث فرسایش بسیاری از پل¬ها ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کلان داده در نظام سلامت شهری: پیوند کلان داده و پزشکی P4 علی ثنائی
محمد مهدی سپهری
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
در دنیای امروز، مجموعه حجیمی از داده¬ها در سرتاسر دنیا در حال تولید شدن است. به این حجم عظیم داده که تولید می¬شود، کلان داده گفته می¬شود. تجزیه و ... مشاهده کامل
در دنیای امروز، مجموعه حجیمی از داده¬ها در سرتاسر دنیا در حال تولید شدن است. به این حجم عظیم داده که تولید می¬شود، کلان داده گفته می¬شود. تجزیه و تحلیل کلان داده می¬تواند بینش عمیقی به سازمان¬ها جهت تصمیم¬گیری در امور مختلف بدهد. استفاده از تجزیه و تحلیل کلان داده در نظام سلامت نه تنها چالش حجم زیاد داده¬ها را تسهیل می¬کند بلکه چالش تنوع داده¬ها شامل انواع مختلف داده¬های تولید شده و سرعت تولید آن را نیز حل می¬کند. با استفاده از تکنولوژی¬های کلان داده، اطلاعات می¬توانند از حجم وسیعی از داده¬های در دسترس استخراج شود. در حوزه سلامت، با بهره¬برداری درست و بهینه از اطلاعات خروجی، می¬توان بهترین سیستم تصمیم¬گیری را فراهم کرده تا بتواند موجب حفظ جان انسان¬ها گردد. در این مقاله سعی بر آن است که به کاربرد کلان داده در نظام سلامت شهری پرداخته شده، پزشکی کنش¬گرای P4 که پیش¬گویی کننده، پیش¬گیری کننده، فردگرایانه و مشارکت¬جویانه است، مطرح و پیوند کلان داده و پزشکی P4 تببین شود و فرصت¬ها و چالش¬هایی که وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرند. اگرچه چالش¬هایی وجود دارند، اما می¬توان پیشرفت چشمگیری هم در حوزه سلامت و هم برای ابزار¬ها و زیرساخت¬های تجزیه و تحلیل¬های مرتبط با این حوزه متصور شد. عدم مشاهده کامل
در دنیای امروز، مجموعه حجیمی از داده¬ها در سرتاسر دنیا در حال تولید شدن است. به این حجم عظیم داده که تولید می¬شود، کلان داده گفته می¬شود. تجزیه و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران) امیرحسین معصومی فر
مریم آسایش
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران است که با استفاده از شاخص‌های سنجش ... مشاهده کامل
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران است که با استفاده از شاخص‌های سنجش استفاده‌ی مؤثر از ابزارهای فناوری اطلاعات و نیز شاخص‌های کلیدی سنجش کیفیت زندگی شهری، به روش پیماشی و بر مبنای حجم نمونه‌ی استخراجی از فرمول کوکران، با جمع آوری 389 پرسشنامه به طور تصادفی از دانشجویان 22 دانشگاه شهر تهران بدست آمده است. همچنین برای سنجش همبستگی میان متغیرها از روش های تحلیل آماری پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنادار میان استفاده از ابزارهای نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، و کیفیت زندگی شهری می‌ باشد. همچنین تحلیل های صورت گرفته روی داده‌ها، حکایت از همبستگی مثبت میان استفاده از ابزارهای نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، و احساس امنیت، رضایت و آسایش ناشی شده از استفاده‌ی آنها دارد. حسب یافته‌های پژوهش در خاتمه نیز پیشنهاداتی در مورد تغییر زاویه نگاه به مسئله‌ی استفاده‌ی روز افزون از ابزارهای نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح شده است که می‌تواند به پیشبرد مطالعات آتی پیرامون این موضوع در ایران کمک نماید. عدم مشاهده کامل
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استفاده از ابزارهای نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران است که با استفاده از شاخص‌های سنجش ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روش پیشنهادی جهت بررسی وضعیت مطلوب پرتال‌های شهرداری تهران با وضعیت فعلی آنها صفر مشهدی فراهانی
ابراهیم عباسپور
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان راه اندازی جامعه الکترونیک محور را فراهم کرده است. شهرداری الکترونیک نیز شکلی از شهرداری است که از قابلیت‌ها و امکانات فناوری اطلاعات و ... مشاهده کامل
فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان راه اندازی جامعه الکترونیک محور را فراهم کرده است. شهرداری الکترونیک نیز شکلی از شهرداری است که از قابلیت‌ها و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انتشار اطلاعات، برقراری ارتباطات با گروه‌های مختلف( شهروندان، واحدهای بازرگانی و نهادهای دولتی) جهت عمل کردن به گونه‌ای شفاف، کارآمد، کم‌هزینه‌تر و کم‌زمان‌تر را به‌کار می‌گیرد. شهرداری تهران نیز در راستای اهداف و وظایف خود، در جهت ارتقای سطح جامعه و فرهنگ و ارتباطات شهری تلاش می‌کند و پرتال‌های واحدهای زیر مجموعه شهرداری نقطه عطفی در نتیجه بخشی این تلاش‌ها در الکترونیکی شدن خدمات شهری به حساب می‌آید که میزان کمیت و کیفیت آن تأثیر بسازی در رضایت شهروندان و ارتقای جامعه دارد. در این مقاله بر مبنای نوع فعالیت واحدهای مربوطه و معیارهای ارزیابی پرتال، ارائه روش پیشنهادی جهت بررسی وضعیت مطلوب پرتال‌های شهرداری تهران با وضعیت فعلی آنها را ارائه می‌کند که نتیجه آن بدست آوردن یک عدد کمی جهت محاسبه این فاصله می‌باشد. عدم مشاهده کامل
فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان راه اندازی جامعه الکترونیک محور را فراهم کرده است. شهرداری الکترونیک نیز شکلی از شهرداری است که از قابلیت‌ها و امکانات فناوری اطلاعات و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
توسعه سیستم اطلاعات مکانی فراگستر (Ubiquitous GIS) برای گردشگری سمیه رخساری طالمی
ابوالقاسم صادقی نیارکی
مریم شاکری
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم در هر کشوری به شمار می رود که بستر ساز موقعیتهای فراوان مانند افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی است. البته دستیابی به ... مشاهده کامل
گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم در هر کشوری به شمار می رود که بستر ساز موقعیتهای فراوان مانند افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی است. البته دستیابی به این غایت نیازمند تدوین استراتژیهای مهمی است، یکی از مواردی که در دستیابی به این هدف بسیار مهم و تاًثیرگذارست افزایش کیفیت سرویس ‌دهی گردشگری است که نقش مهمی در پویایی این صنعت خواهد داشت. امروزه استفاده از GIS فراگستر به عنوان یکی از نسلهای GIS منجر به افزایش کیفیت سرویسهای گردشگری شده است. GIS فراگستر امکان ارائه سرویس به گردشگران را بر اساس مفهومی به نام محیط آگاهی فراهم می سازد. محیط آگاهی بیانگر هرنوع اطلاعاتی مربوط به گردشگران و محیط پیرامون آنهاست. در این طرح توسعه یک سیستم گردشگری در طرح ریزی سفر بر اساس GIS فراگستر مورد توجه قرار می‌گیرد.در سیستم پیشنهادی ابتدا اطلاعات محیط آگاهی مربوط به طرح ریزی سفر جمع‌آوری شده و سپس با روشهای ترکیب اطلاعات مانند سلسله مراتبی و تاپسیس است ترکیب می‌شود تا منجر به انتخاب بهترین مقصد برای گردشگران شود. با ایجاد سیستم پیشنهادی امکان طرح‌ریزی سفر بر اساس ترجیح کاربران فراهم می‌شود که این مسئله منجر به افزایش رضایت گردشگران در استفاده از سیستم مذکور می‌گردد. عدم مشاهده کامل
گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم در هر کشوری به شمار می رود که بستر ساز موقعیتهای فراوان مانند افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی است. البته دستیابی به ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت فرهنگی (مطالعه موردی: دانشجویان شهر تهران) غلامرضا ملکی
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
امروزه شبکه های اجتماعی با تحول شگرفی که در نظام اجتماعی به وجود آورده اند، چنان در بین کاربران اینترنتی تلفن همراه مورد استقبال قرار گرفته اند که به جرات ... مشاهده کامل
امروزه شبکه های اجتماعی با تحول شگرفی که در نظام اجتماعی به وجود آورده اند، چنان در بین کاربران اینترنتی تلفن همراه مورد استقبال قرار گرفته اند که به جرات می توان گفت از تاثیرگذارترین خدمات ارائه شده در اینترنت هستند. هدف این مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت فرهنگی دانشجویان شهر تهران در سال 1395 است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تشکیل داده اند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 170 نفر به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفته اند. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (آلفای 79%) گردآوری شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss19 و با کمک آزمون های آماری رگرسیون و ضریب همبستگی تاو-بی کندال تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی تلفن همراه و هویت فرهنگی کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب شبکه های اجتماعی تلفن همراه و هویت فرهنگی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی هر چه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در شبکه های اجتماعی تلفن همراه از سوی کاربران افزایش یابد هویت فرهنگی کاربران ضعیف تر می شود. عدم مشاهده کامل
امروزه شبکه های اجتماعی با تحول شگرفی که در نظام اجتماعی به وجود آورده اند، چنان در بین کاربران اینترنتی تلفن همراه مورد استقبال قرار گرفته اند که به جرات ... مشاهده کامل
خرید مقاله
برآورد ماتریس تقاضای سفر شهری با استفاده از داده های موقعیت مکانی شبکه تلفن همراه علی‌اصغر قائمی
محمود رضا نظری
نازلی دهقانی
سحر آدمی
مریم رضائی
مهدی رفعتی فرد
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و به ویژه افزایش استفاده از خودروهای شخصی در دهه های اخیر و به تبع آن پیچیدگی رفتار حمل و نقلی سفرکنندگان، منجر به مشکلات جدی ... مشاهده کامل
رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و به ویژه افزایش استفاده از خودروهای شخصی در دهه های اخیر و به تبع آن پیچیدگی رفتار حمل و نقلی سفرکنندگان، منجر به مشکلات جدی اقتصادی، حمل و نقلی و زیست محیطی در تمام نواحی شهر تهران شده است.یکی از موثرترین شیوه های کاهش مشکلات فوق ، مدیریت صحیح تقاضا وشناخت درست و بهنگام الگوهای تقاضای سفر می باشد.با توسعه سیستمهای نوین فناوری و همه گیری آن، شیوه های سنتی پیش بینی الگوهای سفر می تواند به تدریج با روشهای نوین و بهنگام جایگزین شوند.در اين مقاله، به بررسی شیوه های برآورد ماتریس تقاضای سفر شهری با استفاده از داده های موقعیت مکانی شبکه تلفن همراه پرداخته می شود. در این بررسی با مروری بر جدید ترین مطالعات انجام شده در خصوص برآورد الگوهای رفتاری و حرکتی بر اساس داده های تلفن همراه، نتایج حاصل از یک بررسی اولیه بر روی تعدادی از کاربران تلفن همراه که داده های مکانی آنها به مدت یک هفته برداشت شده است ارائه می گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بسته به نوع ، تعداد و دقت داده های تلفن همراه می توان مدلهای رفتاری سفر را با دقت قابل قبول و به صورت بهنگام تدوین نمود. عدم مشاهده کامل
رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و به ویژه افزایش استفاده از خودروهای شخصی در دهه های اخیر و به تبع آن پیچیدگی رفتار حمل و نقلی سفرکنندگان، منجر به مشکلات جدی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مروری بر چارچوب‌های کشف منابع در اینترنت اشیا محسن اسماعیلی
جعفر حبیبی
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
اینترنت اشیا یکی از فناوری‌های جدید است که کاربرد‌های سامانه‌های کامپیوتری را به کوچک‌ترین اشیای دنیای پیرامون گسترش خواهد داد. این کاربرد‌ها همگی بر پایه‌ی اتصال اشیا به شبکه‌ی جهانی ... مشاهده کامل
اینترنت اشیا یکی از فناوری‌های جدید است که کاربرد‌های سامانه‌های کامپیوتری را به کوچک‌ترین اشیای دنیای پیرامون گسترش خواهد داد. این کاربرد‌ها همگی بر پایه‌ی اتصال اشیا به شبکه‌ی جهانی اینترنت و ارتباط آن‌ها با یکدیگر میسر خواهند شد. حجم عظیم دستگاه‌ها در کاربرد‌هایی هم‌چون هوشمند‌سازی محیط شهری، مدیریت ترافیک، نظارت بر مصارف خدمات شهری و ... نیاز جدی این زمینه به چارچوب‌هایی برای مدیریت و هماهنگی دستگاه‌های حاضر در شبکه را آشکار می‌کند. پیش‌نیاز ایجاد ارتباط خودکار بین دستگاه‌ها در اینترنت اشیا، کشف و شناسایی دستگاه‌های حاضر در شبکه است. بر این اساس، دستگاه‌ها و برنامه‌های کاربردی باید قادر باشند نیازمندی‌های خود را در قالبی استاندارد به اطلاع دیگر دستگاه‌ها رسانده و نتیجه‌ی درخواست خود را به درستی دریافت کنند. به این منظور، سکوهای اینترنت اشیا، همگی نیازمند چارچوبی برای کشف دستگاه‌های شبکه هستند. در این مقاله، ابتدا یک دسته‌بندی‌ برای چارچوب‌های کشف منابع ارائه می‌شود و سپس با مروری بر کار‌های انجام شده، نقاط قوت و ضعف موجود در این زمینه آشکار می‌گردند. عدم مشاهده کامل
اینترنت اشیا یکی از فناوری‌های جدید است که کاربرد‌های سامانه‌های کامپیوتری را به کوچک‌ترین اشیای دنیای پیرامون گسترش خواهد داد. این کاربرد‌ها همگی بر پایه‌ی اتصال اشیا به شبکه‌ی جهانی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
استفاده از اسکادا در سيستم‌هاي حمل و نقل فرزین کریمی
سید حسین خواسته
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا طيف گسترده‎اي از سيستم‎هاي حمل و نقل عمومي، از جمله مترو، راه‌آهن، اتوبوس‎هاي شهري، سيستم کنترل ترافيک و زيرساخت‎هاي مشابه از سيستم‎هاي کنترل نظارتي ... مشاهده کامل
امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا طيف گسترده‎اي از سيستم‎هاي حمل و نقل عمومي، از جمله مترو، راه‌آهن، اتوبوس‎هاي شهري، سيستم کنترل ترافيک و زيرساخت‎هاي مشابه از سيستم‎هاي کنترل نظارتي و اکتساب داده‎ها و يا اسکادا (SCADA) بمنظور کنترل و مديريت استفاده مي‎کنند. اين سيستم‎هاي جامع پس از جمع آوري اطلاعات اندازه‎گيري شده توسط سنسورها و داده‎هاي عملياتي از فيلدها، اقدام به پردازش و نمايش اين اطلاعات و همچنين واگذاري فرمان کنترلي به تجهيزات محلي و راه دور مي‎کنند. براي چند دهه، سيستم‎هاي SCADA در پشت صحنه عمل مي‎کردند و اقدامات انجام شده توسط آنها براي عموم ملموس نبوده است، اما اخيرا و پس از آگاهي رساني‎ها در مورد حملات سايبري که در اين زمينه اتفاق افتاده است، براي اکثريت شناخته شده است. اين سيستم‎ها گنجينه عظيمي از اطلاعات محرمانه را شامل مي‎شود که دولت‎هاي متخاصم، رقبا، گروه‎هاي تروريستي، کارمندان ناراضي و ديگر مزاحمان مخرب ‎بخوبي از اين موضوع مطلع هستند و همين امر ضرورت توجه به امنيت در سيستم‎هاي اسکادا را پررنگ‎تر مي‎سازد. هدف از سيستم‎هاي کنترل و ارتباط حمل و نقل معمولي تسهيل عمليات نظارت، کنترل و جمع آوري داده‎ها از انواع مختلف تجهيزات‎‎ است. تجهيزاتي که توسط يک مرکز کنترل حمل و نقل نظارت مي‎شوند ممکن است شامل تعداد زيادي از عمليات قرار گيرند که از جمله آنها مي‎توان به کنترل وسيله نقليه و برنامه‎ريزي براي آن، کنترل برق، کنترل تهويه مطبوع، نظارت بر پمپ، تشخيص نفوذ، و مواردي از اين قبيل اشاره کرد. به منظور پوشش اهداف تعيين شده در اين زمينه، اقدامات کنترلي و ارتباطاتي مي‎بايست با اقدامات نظارت يا مانيتورينگ و کنترل، به يک يا چند سيستم ترکيب شوند. سيستم‎هايي که معمولا در يک محيط حمل و نقل پيدا مي‎شوند ممکن است شامل کنترل قطار، نظارت بر خودرو، قدرت کشش، کنترل تهويه مطبوع، SCADA، مجموعه کرايه، تلويزيون مدار بسته (CCTV)، مديريت فيبر نوري و انواع مختلف ديگر از سيستم‌هاي ارتباطي ميباشد. نيازمندي‌هاي امنيتي را کنترل و ارتباطات بسته به نوع تجهيزات در حال کنترل شده و همانند زير ساخت‎هاي سيستم واقعي مي‎تواند متفاوت باشد. به همين دليل، نياز به توجه تيم امنيت در سيستم‎ها، تجهيزات و قابليت‎ها به منظور تعيين مرزهاي امنيتي مي‎باشد. از اين رو، اين بخش سيستم‎ها و اتصال عملکردي بين سيستم‎ها و تجهيزات را به منظور اطمينان از وجود مسائل امنيتي شناسايي مي‎کند. اين مسئله در هنگام برخورد با امنيت سايبري بسيار اهميت پيدا مي‎کند. عدم مشاهده کامل
امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا طيف گسترده‎اي از سيستم‎هاي حمل و نقل عمومي، از جمله مترو، راه‌آهن، اتوبوس‎هاي شهري، سيستم کنترل ترافيک و زيرساخت‎هاي مشابه از سيستم‎هاي کنترل نظارتي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تجربیات کانون توسعه مهارت‏هاي سبک زندگی دیجیتال در جشنواره شکوفا علی‏ اکبر جلالی
حامد ابراهیمی
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
جشنواره شكوفا (شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات) آوردگاهي براي رقابت شهروندان تهراني به منظور سنجش مهارت‌هاي زندگي در هزاره سوم است. رشد سريع فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‏تواند ضمن ايجاد ... مشاهده کامل
جشنواره شكوفا (شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات) آوردگاهي براي رقابت شهروندان تهراني به منظور سنجش مهارت‌هاي زندگي در هزاره سوم است. رشد سريع فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‏تواند ضمن ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت و تعامل شهروندان به تحقق شهر و شهروند الكترونيك بيانجامد، همچنين مي‏تواند عاملي براي تبيين سبك زندگي در جامعه باشد و نقش خود را بعنوان رسانه ايفا نمايند. فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي به‏دليل فراگير بودن، سرعت انتقال اطلاعات و جاذبه مالي، خود لزوم سبك جديدي از زندگي با توجه به مولفه‏هاي جديد و ديجيتال را مطرح مي‏كند. تحقق شهر الکترونیک بدون تربيت و آماده‌سازي شهروندان الكترونيكي ميسر نيست. از اين رو در جشنواره شكوفا فرصتي پديد مي‌آيد تا شهروندان تهراني مهارت‌هاي سبک زندگی دیجیتال خود را محك زده و در مسير ارتقاء به شهروند الكترونيكي قدم بردارند. در این مقاله نگاهی به معرفی، تجربیات و اقدامات کانون مهارت‏های سبک زندگی دیجیتال جشنواره شکوفا که نام قبلی آن کانون توسعه مهارت‏های رایانه‏ای بود پرداخته شده است. کانون مهارت‏هاي رایانه‏اي و سبک‏زندگی دیجیتال در پنج سال پی در پی توسط نویسندگان این مقاله و تیم اجرایی ایشان با همکاري شهرداري تهران و در قالب چشنواره شکوفا طراحی و اجرا شده است. اجراي این طرح در چهار سال داراي نقات قوت وضعفی بوده و دستاورهاي خوبی داشته است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. عدم مشاهده کامل
جشنواره شكوفا (شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات) آوردگاهي براي رقابت شهروندان تهراني به منظور سنجش مهارت‌هاي زندگي در هزاره سوم است. رشد سريع فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‏تواند ضمن ايجاد ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات