فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
تشخیص لبه براساس قوانین استنتاج فازی امین نوجوان
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
ایجاد ساختار سلسه مراتبی از مفاهیم به منظور کاهش گپ معنایی در حاشیه نویسی تصویر ملیکا حامیان
زهرا حیدری‌فر
امیرمسعود افتخاری ‌مقدم
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
شناسایی وسایل نقیله در شبکه‌های سنسوری و مقایسه عملکرد آشکارسازی آنها با استفاده از طبقه‌بند ماشین‌های بردار پشتیبان حسین سلیمانی
اکبر غفارپور رهبر
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
شمای رای‌گیری الکترونیکی امن و بدون آگاهی از هویت رای‌دهندگان سیدمحمد حسین حمیدی
میلاد جهرمی
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
الگوریتمی برای تخصیص نرخ جریان ویدیوی چندبخشی ناهمزمان در شبکه پوششی برپایه پروکسی فرهاد راد
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
بهبود بازشناسی چهره بوسیله حذف تنوعات حالت توسط شبکه‌های عصبی جلیل مظلوم
سیدعلی سیدصالحی
مریم اسلامی‌فر
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
یادگیری تقویتی پیمانه‌ای با پیمانه‌های ناهمگون در محیط‌های چندعامله سحر عراقی
محمدابراهیم شیری
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
ارائه چارچوبی برای تعامل‌پذیری سازمانی با بهره‌گیری از روش آنتروپی شانون معصومه صادقی
نسرین دسترنج ممقانی
فریبرز موسوی
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
نگرشی جدید برای خلاصه‌سازی متن مبتنی بر الگوریتم جستجوی هارمونی هادی ذهابی
لیلا شریف حسن‌آبادی
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
ترکیب خطی ویژگی‌های اسناد وب با استفاده از کمینه کردن گرادیان علی محمد زارع بیدکی
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات