فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

مدلسازي اعتماد عامل‌ها با استفاده از آنتروپي توزيع ديريکله

نویسنده (ها)
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده يکي از چالش‌هاي موجود در سيستم‌هايي که به نحوي در آن عامل‌ها با همديگر تعامل دارند، نحوه‌ي محاسبه اعتماد از روي شواهد و تجربياتي است که در طول زمان ميان عامل‌ها به وقوع پيوسته است. در اين جستار، با استفاده از توزيع چند جزئي ديريکله ، روشي تحليلي-رياضي، براي مدل کردن اعتماد با در نظر گرفتن عدم قطعيت در آن، و از روي شواهد موجود از عامل‌ها، ارائه شده است. در اين روش، فضاي شواهد موجود،تنها داراي دو بعد خوب و بد نيست و مي‌تواند هر تعداد بعد دلخواهي داشته باشد. معيار معرفي شده براي سنجش عدم قطعيت که بر مبناي آنتروپي توزيع ديريکله بنا شده است، به گونه‌اي است که به خوبي مي‌تواند از تضاد موجود در شواهد، تاثير پذيرفته و آن‌را در سنجش عدم قطعيت به کار گيرد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله