فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

به کارگیری مدلی ترکیبی از بازی اقلیت و اتوماتای یادگیر برای ایجاد هماهنگی در سیستم‌های چند عامله

نویسنده (ها)
  • امیرعباس قربانی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده ايجاد هماهنگي يکی از مسائل مهم و اساسي در سيستمهاي چندعامله است که توسط محققين بسياري مورد مطالعه قرار گرفته است. بدون وجود هماهنگي ميان عاملها، ممکن است سيستم دچار هرج و مرج شده و از رسيدن به هدف نهايي بازبماند. بازي اقليت مدل ساده ای از سیستمهای چند عامله رقابتی هست که برای مطالعه همکاری و رقابت میان عاملها در سیستمهای با منابع محدود به کار می رود. هدف اصلی این مقاله ارائه روشی مبتنی بر یک مدل ترکیبی از بازی اقلیت و اتوماتای یادگیر برای ایجاد هماهنگی در سیستم های چند عامله است. در روش پیشنهادی با کمک اتوماتای یادگیر مدل بهتری برای هماهنگی عاملها پیشنهاد گردیده است. برای بررسی و ارزیابی روش پیشنهادی از محیطی بنام DynaGrid استفاده شده است. شبیه سازی های انجام گرفته نشان دهنده بهبود فرآیند هماهنگی و یادگیری در مدل پیشنهادی نسبت به روش های قبلی است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله