فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

"ارائه‌ی یک متد انتخاب ویژگی دوسطحی، به منظور افزایش سرعت و بهبود دقت در بازشناسی مصوت‌های گفتار "

نویسنده (ها)
  • بشری پیشگو
  • نوشین ریاحی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده انتخاب مجموعه ويژگي¬ها يکي از مهمترين مسائل در بحث شناسایی گفتار مي¬باشد. از اینرو، روش¬هاي مختلفي جهت استخراج و انتخاب زیرمجموعه¬ای موثر از ویژگی¬ها، مورد استفاده قرار مي¬گیرند. در این مقاله، نخست جهت افزایش دقت بازشناسی مصوت¬ها، با اعمال اولین سطح انتخاب ویژگی، یک "فوق مجموعه ویژگی" که حاصل ترکیبی هوشمند از گزیده¬ی مجموعه ویژگی¬های موجود است، ارائه می¬دهیم. سپس از آنجا که این ترکیب جدید، به دلیل دارا بودن تعداد زیادی ویژگی، سرعت بازشناسی را کاهش می¬دهد، از الگوریتم ژنتیک به عنوان سطح دوم انتخاب ویژگی استفاده می¬نماییم. در این سطح، زیرمجموعه¬ای مناسب از ویژگی¬های موجود در "فوق مجموعه ویژگی" انتخاب می¬شوند که مطابق با آزمایشات صورت گرفته، سرعت و دقت بازشناسی صحیح مصوت¬ها را به شکل مطلوبی افزایش می¬دهند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله