فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

استفاده از روش‌های کلاسيک در بهبود الگوريتم بهينه‌ساز جمعيت مورچگان باينری برای مساله انتخاب ويژگی

نویسنده (ها)
  • حامد توحیدی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله، نسخه بهبود يافته اي از الگوريتم بهينه ساز جمعيت مورچگان باينري با ترکيب روشهاي کلاسيک براي مساله انتخاب ويژگي ارائه شده است. در روش پيشنهادي با استفاده از اطلاعات بدست آمده از روشهاي انتخاب پيش رو و حذف پس رو ترم بينايي در الگوريتم مورچگان باينري تقويت مي شود. روش پيشنهادي در مساله انتخاب ويژگي در طبقه¬بندي معنايي تصوير و بازشناسي ارقام دستنويس فارسي آزموده شده و نتايج حاصل از آزمايشها ارائه شده است. همچنين، براي ارزيابي کارايي روش پيشنهادي، نتايج آزمايشها با روشهاي الگوريتم بهينه ساز جمعيت مورچگان باينري و الگوريتم وراثتي باينري مقايسه شده است. نتايج بيانگر کارايي مناسب الگوريتم پيشنهادي است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله