فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تشخیص خودکار زبان بر مبنای اطلاعات واج آرایی با استفاده از ویژگی‌های اکوستیکی

نویسنده (ها)
  • فهیمه قاسمیان
  • محمدمهدی همایون‌پور
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده تشخیص خودکار زبان گفتاری فرایندی است که طی آن کامپیوتر زبان مربوط به سیگنال گفتاری را تشخیص می¬دهد و در کاربردهایی از جمله اندیس¬گذاری خودکار فایل¬های صوتی، پیش پردازش در سیستم¬های تشخیص گفتار و غیره مورد استفاده قرار می¬گیرد. در این مقاله، اطلاعات واج آرایی جهت تشخیص زبان گفتاری مورد استفاده قرار گرفته است و تاثیر استفاده از این معیار نسبت به حالتی که از آواها و فرکانس تکرار آن¬ها جهت تشخیص زبان استفاده شود، اثر حذف سکوت در مدل کردن آوایی زبان¬ها و همچنین تاثیر استفاده از طبقه¬بندی کننده انتهایی، جهت تصمیم¬گیری نهایی بر اساس امتیازات حاصل از مدل¬های زبانی، در مورد زبان مربوط به یک قطعه گفتاری، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بر روی دادگان OGI نشان داد که استفاده از اطلاعات واج¬آرایی، حذف سکوت و طبقه¬بندی کننده انتهایی به ترتیب سبب بهبود دقت تشخیص زبان به میزان 79/5%، 25/7% و 25/7% می¬شود
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله