فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

چينش پيش زمينه از تصاوير طبيعی رنگي توسط آتوماتاي سلولي ناهمگام

نویسنده (ها)
  • وحید سلیمانی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله يک الگوريتم تعاملي براي استخراج (چينش ) ناحية مورد نظر کاربر در يک تصوير ارائه مي¬شود. کاربر با تعداد کمي خط، ناحية پيش زمينه و پس زمينه را علامتگذاري مي¬کند. ناحية غيرعلامتگذاري شده از تصوير ورودي به عنوان يک فيلد تصادفي مارکوف مدلسازي شده و فرمول تابع انرژي آن توسط حاصلجمع انرژي محلي پيکسل¬هاي غيرعلامتگذاري شده محاسبه مي¬شود. پارامتر تاري با ايجاد يک آتوماتاي سلولي بر روي تصوير که هر سلول آن، با مينيمم کردن انرژي محلي بصورت تکرار شونده تا رسيدن به همگرايي، به کار خود ادامه مي¬دهد، تخمين زده مي¬شود. حالت اولية آتوماتاي سلولي بوسيلة خطوط مشخص شده توسط کاربر تعيين مي¬شود و حالت هر سلول مي¬تواند با ورودي اضافي کاربر در طول پردازش تغيير داده شود. بدين معني که، مي¬توان ورودي کاربر را به عنوان راهنماي پردازش و بدون اجراي دوبارة الگوريتم اضافه نمود. آزمايشات انجام شده بر روي تصاوير طبيعي پيچيده نشان مي¬دهد که با علامتگذاري اولية نسبتاً کمي از کاربر، نتايج قابل قبولي بدست مي-آيد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله