فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت

نویسنده (ها)
  • محسن کاهانی
  • محسن کامیار
  • آصف پورمعصومی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله یک تکنیک جدید برای خلاصه کردن یک متن با توجه به ویژگی¬های زبانی عناصر موجود در متن و زنجیره¬های معنای میان آن¬ها ارائه شده¬است. در بسیاری از روش¬های موجود خلاصه¬سازی متون، تمامی توجه به ویژگی¬های آماری عناصر متن می¬باشد. در اینجا با استفاده از نظریه مرکزیت که زنجیره¬های انسجام در داخل متن را تشخیص می¬دهد، یک روش جدید خلاصه¬سازی خودکار متن ارائه می¬شود. برای پردازش متن توسط نظریه مرکزیت و استخراج یک خلاصه¬ی منسجم احتیاج به در¬هم آمیختن تعدادی از ابزارهای پردازش متن شامل روش جایگزینی ضمایر و گروه¬های اسمی با مرجع اسمی آنها (Coreference Resolution)، روش برچسب¬زنی نقش گرامری اسامی در داخل یک جمله (Semantic Role Labeling) و روش برچسب¬زنی گروه¬های اسمی (POS Tagger) می¬باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله