فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تبدیل فوریه زمان کوتاه و عکس آن با نمونه‌برداری غیرخطی

نویسنده (ها)
  • مهدی مهدی خانی
  • محمد حسین کهایی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله به بیان الگوریتمی برای محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه و عکس آن با نمونه¬برداری غیرخطی می¬پردازیم. تفاوت اصلی این روش با تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی در فرکانس بین¬های فرکانسی است به¬گونه¬ای که در دومی لازم است فاصله فرکانسی بین¬ها برابر باشد اما در الگوریتم پیشنهادی، این محدودیت وجود ندارد و چینش بین¬های فرکانسی به هر صورتی می-تواند انتخاب گردد. به عبارت دیگر در تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی، از محور فرکانس به¬صورت خطی و یکنواخت نمونه-برداری می¬شود اما در الگوریتم پیشنهادی، نمونه¬های فرکانسی به¬صورت غیرخطی و غیر یکنواخت قابل انتخاب می¬باشند. از آن-جایی¬که تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی و عکس آن حالت خاص الگوریتم پیشنهادی می¬باشند لذا به آن GSTFT1 و به عکس آن IGSTFT2 می¬گوییم
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله