فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

مقايسه شبكه عصبي مصنوعي موجكي و سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي موجكي در پيش‌بيني توليد زباله

نویسنده (ها)
  • سيدهاشم محتشمي
  • مليحه امينی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده مسائل اساسي سيستم مديريت زباله¬هاي جامد شهري در مديريت شهري، نياز به پيش¬بيني دقيق توليد زباله دارند. اما به دليل طبيعت ناهمگون و تأثير عوامل متنوع و خارج از کنترل بر توليد زباله، همواره با مشکلات زيادي همراه بوده¬است. در اين تحقيق دو مدل سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي (ANFIS) و شبكه عصبي مصنوعي (ANN) كه تبديل موجك بر روي ورودي¬هاي آنها اعمال شده است، در پيش¬بيني توليد زباله هفتگي شهر مشهد براي پيچيدگي سيستم مديريت زباله¬هاي جامد شهري استفاده شده است. همچنين اين مدلها بدون اعمال تبديل موجك بر روي ورودي¬هاي آنها نيز در نظر گرفته شده¬اند. براي اين چهار مدل (ANN، ANFIS، WT-ANN و WT-ANFIS)، آزمايشات بر روي دو مجموعه داده ديگر (ecoli و pima) نيز انجام شد و نتايج بر اساس معيارهاس سنجش ضريب تبيين (R2)، ميانگين خطاي مطلق، جذر ميانگين مربعات خطا و ميانگين قدر مطلق خطاي نسبي با هم مقايسه شدند. نتايج بدست آمده از آزمايشات انجام شده در اين تحقيق بيانگر تاثير مثبت انجام پيش-پردازش تبديل موجك بر روي ورودي¬هاي هر سه مجموعه داده آزمايش شده است. همچنين مدلWT-ANFIS براي مجموعه داده¬هاي اصلي و مجموعه داده¬هاي آزمايش شده ديگر پيش¬بيني دقيق¬تري را حاصل شد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله