فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تاثیر مدلهاي ترازبندي کلمات در سیستم‌هاي ترجمه ماشینی آماري

نویسنده (ها)
  • ندا نورمحمدی
  • شهرام خدیوی
  • فضل‌الله ادیب‌نیا
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده هم¬ترازی لغوی در ترجمه ماشینی آماری یک مفهوم کلیدی محسوب می¬شود. در اغلب پژوهش¬ها، رابطه بین کیفیت هم¬ترازی و کیفیت ترجمه، رابطه¬ای مستقیم گزارش شده است. در این مقاله سعی بر آن است که همبستگی بین کیفیت هم¬ترازی ماشینی و کیفیت ترجمه به ازای جفت زبان فارسی- انگلیسی بررسی گردد. همچنین روشی برای سنجش کیفیت هم¬ترازی خودکار ارائه شده است که البته تعمیمی بر معادله استاندارد F-measure است. قابل ذکر است تمام آزمایشات انجام شده در این مقاله، با استفاده از یک مجموعه کوچک هم¬ترازی دستی تحت عنوان مجموعه¬ی "هم¬ترازی مرجع " که از طریق قضاوت¬های انسانی ساخته شده، صورت گرفته است. در انتها، نشان داده خواهد شد که با کمک گرفتن از این مجموعه کوچک هم¬ترازی دستی، ما می¬توانیم کیفیت سیستم ترجمه ماشینی را بهبود ببخشیم.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله