فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه راهکار جدید برای قطعه بندی خودکار فضای دهانه حنجره از تصاویر ویدئویی استروبوسکپی با استفاده از تبدیل هاف

نویسنده (ها)
  • داوود عقلمندی
  • سیده‌مریم خدامی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده ناهنجاریهای صوتی بطور مستقیم به شکل فیزیکی تارهای صوتی بستگی داشته، و برای شناسایی اختلال در شکل فیزیکی تارهای صوتی، قطعه¬بندی فضای دهانه حنجره امری ضروری می¬باشد. یکی از مشکلات اصلی در روشهای ارائه شده، پایین بودن دقت آنها می‏باشد. برای حل این مشکل در این مقاله، یک روش خودکار مبتنی بر لبه¬یاب کنی و تبدیل هاف برای استخراج فضای دهانه حنجره از تصاویر ویدئویی استروبوسکپی ارائه شده است. روش ما با روشهای بافت نگار و مرزهای فعال مقایسه شده و نتایج نشان می¬دهد که روش پیشنهادی جواب بهتری را ارائه می¬دهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله