فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

یک روش ترکیبی جدید بر اساس خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک برای امتیازبندی مشتریان بانک

نویسنده (ها)
  • فریبرز محمودی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در امتیازبندی اعتباری هدف کلی پیش¬بینی هر چه دقیقتر میزان شایستگی مشتریان است و تاکنون طیف وسیعی از انواع روش¬های آماری و هوش¬مصنوعی برای دستیابی به این هدف بکار گرفته شده است. اما در بیشتر روش¬های مورد بحث نمی¬توان از روی داده¬های دو کلاسی بصورت چند کلاسی اقدام به دسته¬بندی نمود، در حالیکه در عمل همیشه یک مشتری با درجه¬ای از خوب یا بد سنجیده می¬شود. انجام این کار با مدل¬های آماری نیز نیازمند وجود مفروضات خاصی است که اغلب محقق نمی¬شود. از اینرو در این مقاله سعی شده تا پس از رفع مشکلات موجود در داده¬ها با استفاده از خوشه¬بندی برای هر کدام از نمونه¬ها یک برچسب ثانویه ایجاد شود. سپس با استفاده از یک مدل SVM چند کلاسی اقدام به دسته¬بندی داده¬های جدید می¬شود. بدین منظور با اعمال دو رویکرد متفاوت یکی بر مبنای انتخاب ویژگی و تنظیم پارامترها بصورت جداگانه (جستجوی مستقیم و انتخاب ویژگی آزمون t) و دیگری بصورت همزمان ( الگوریتم ژنتیک) اقدام به مقایسه نتایج با مدل لاجیت شده است. نتایج پیاده¬سازی نشان می¬دهد که مدل پیشنهادی علاوه بر افزایش دقت در شناسایی درست کلاس¬ها، توزیع بهتری از نتایج را بخصوص در رویکرد دوم بدست می¬دهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله