فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تخمين فعاليت‌هاي صوتي با استفاده از روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي و مقايسه با روش ماشين بردار پشتيبان

نویسنده (ها)
  • زینب تهجدی
  • محمد مهدی همایون‌پور
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده تخمين فعاليت¬هاي صوتي عبارت است از فرآيند دسته¬بندي سيگنال گفتار به قسمت¬هاي گفتار و غيرگفتار. با توجه به کاربرد گسترده‌ي چنين الگوريتم‌هايي در شاخه‌هاي مختلف پردازش گفتار، ارائه‌ي روش‌هايي که باعث بهبود اين فرآيند شوند، همواره مد نظر پژوهشگران بوده است. در اين مقاله با استفاده از روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي و ويژگي‌هاي انرژي و اندازه‌ي همواري طيف، مدلي برای تشخيص و جداسازي قسمت‌هاي گفتاري و غيرگفتاري سيگنال صوت، ارائه شده است. برای به دست آوردن مقادير بهينه‌ي پارامترهاي روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي از مجموعه‌ي دادگان صوتي Aurora استفاده شده و با در نظر گرفتن اين مقادير بهينه و با استفاده از دادگان Timit مدل نهايي ساخته شد و کارآيي آن روي دادگان بدون نويز 78/90% برآورد شده است. مهمترين مزيت استفاده از روش يادگيري ميدان تصادفي شرطي، حجم کم دادگان مورد نياز برای ساخت مدل است. مقايسه‌ي اين روش و روش ماشين بردار پشتيبان روي حجم يکساني از دادگان آموزشي و آزمايشي نشان مي‌دهد که ميدان تصادفي شرطي 22/14% بهتر از روش ماشين بردار پشتيبان عمل کرده و در مقابل نويز نيز پايدارتر است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله