فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بررسي کارايي روش‌هاي مختلف خوشه‌بندي سلسله مراتبي در بازيابي تصوير به شيوه چند پرسشي

نویسنده (ها)
  • اسما شمسی گوشکی
  • سعید سریزدی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده بازيابي تصوير بر اساس محتوا (CBIR) شامل مجموعه¬اي از روش¬ها براي پردازش ويژگيهاي ديداري يک تصوير پرس¬و¬جو به منظور پيدا کردن تصاوير مشابه آن در يک پايگاه تصوير است. در بازيابي تصوير، بردار پرس¬و¬جو در فضاي جستجو به نحوي که از تصاوير نامرتبط دور و به تصاوير مرتبط نزديک شود حرکت مي¬کند. در روشهاي چند¬پرسشي، ابتدا بردار پرس¬وجو به چند بردار تبديل شده سپس در فضاي جستجو حرکت مي¬کند. براي اين منظور تصاوير مرتبط خوشه¬بندي شده و مرکز هر خوشه به عنوان يک پرس¬و¬جوي جديد در نظر گرفته مي¬شود. در اين تحقيق روشهاي مختلف خوشه بندي سلسله مراتبي در بازيابي تصوير به شيوه چند پرسشي با هم مقايسه شده¬اند. در الگوريتم خوشه¬بندي سلسله مراتبي براي ترکيب کردن دو خوشه بايد ميزان شباهت بين آن دو خوشه را محاسبه کرد. روشهاي متفاوت اندازه¬گيري شباهت بين دو خوشه منجر به الگوريتم¬هاي مختلفي شده است که در اين تحقيق کارايي آنها در بازيابي تصوير به شيوه چند پرسشي روي يک پايگاه تصوير شامل 10000 تصوير از 82 گروه معنايي با هم مقايسه شده است. نتايج آزمايشها برتري روش WPGMC را نشان مي¬دهد
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله