فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه يك روش تبديل ويژگي مبتني بر ماكزيمم اطلاعات متقابل براي بازشناسي الگو و گفتار

نویسنده (ها)
  • سیدمیلاد بصیر
  • بهزاد زماني
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده تبديل ويژگي¬ها يک روش متداول در بازشناسی الگو است که مي تواند منجر به افزايش دقت رده بندي يا کاهش بار محاسباتي گردد. در اين مقاله يک روش تبديل ويژگی مبتنی بر ماکزيمم اطلاعات متقابل معرفی و ارائه می¬شود که اطلاعات متقابل ميان ويژگي¬ها و کلاسها را ماکزيمم مي¬کند. تبديل حاضر با يک روش تکراري و بر اساس افزايش گراديان نقطه¬ای تخمين زده مي¬شود. نتايج آزمايشات انجام گرفته روي دادگان UCI و دادگان TIMIT نشاندهنده عملکرد بهتر روش پيشنهادي نسبت به ديگر روشها است. در بين دادگان¬های UCI در دادگان Glass افزايش دقت 7.94 درصدی، نسبت به بهترين حالت تبديلات ديگر بدست آورده شده و در دادگان TIMIT اين افزايش 0.07 درصد مي¬باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله