فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

واژه یابی گفتار بر مبناي ایده حاشیه- وسیع با استفاده از ویژگی‌های طیفی و آماری

نویسنده (ها)
  • شیما طبیبیان
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده منظور از واژه­یابی گفتار يافتن موقعیت مکانی کلمات یا عبارات ویژه در یک گفتار بدون محدودیت و رد کردن قسمتهای نامرتبط گفتار است. در این مقاله ضمن معرفی مسئلة واژه­یابی گفتار در قالب یک مسئلة دسته­بندی دودویی، رویکرد متمایزسازی مبتنی بر ایدة حاشیه- وسیع برای حل آن ارائه شده است. نوآوری رویکرد ارائه شده، مدل نمودن سه مفهوم احتمال حضور يك واج در يك قاب گفتار، كشش زماني واجها و گذار ميان واجها تنها با بهره­گيري از دو تابع اندازة اطمينان و بر اساس ويژگيهاي آكوستيكي، طيفي و آماري قابهاي گفتار، است. رویکرد پیشنهاد شده در شرایط مختلف آزمايش، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی­ها دلالت بر کارایی مطلوب در حدود 65/94 معيار FOM، سرعت مناسب برابر با 3/3 معيار RTF و پیچیدگی زمانی و محاسباتی اندک این رویکرد، در هر دو مرحلة آزمون و آموزش دارد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله