فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهبود مقاوم‌پذیری در شبکه‌های چندپخشی پوشان برای جریان‌سازی ویدیو

نویسنده (ها)
  • سودابه آقابراری
  • بهزاد اکبری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده پیشرفت چشمگیر تکنولوژی¬های دسترسی اینترنت در طی چند سال اخیر و پیرو آن ایجاد امکان دسترسی کاربران با ظرفیّت¬های پر سرعت به اینترنت، انگیزه توسعه کاربردهای جریان¬سازی ویدیو در اینترنت را افزایش داده است. سیستم¬هاي نظیر به نظیر یکی از بسترهاي کارا براي جریان سازي ویدیو هستند، با این وجود سیستم هاي جریان سازي ویدیو نظیر به نظیر زنده با چالش هاي مختلفی مثل ناهمگونی پهناي باند، خروج گره ها، و ازدحام در شبکه مواجه هستند. با وجود اینکه تاکنون پروتکل هاي جریان سازي مبتنی بر درخت و توري مختلفی ارائه شده است، هنوز هم معایبی مثل بی عدالتی در خدمت قابلیت اطمینان پایین در پروتکل هاي درختی، و تأخیر بالاي پخش و پیچیدگی زیاد در پروتکل هاي توري وجود دارند. در این مقاله یک طرح Push-Pull برای جریان سازی زنده نظیر به نظیر ارائه شده است. در این پروتکل سعی شده است تا با استفاده از یک ساختار توری مبتنی بر Pull و سپس ساختار درخت مبتنی بر Push عدالت و قابلیت اطمینان همراه با تأخیرکم پخش بدست آید. بدین صورت که تمام انواع فریم های ویدیو روی ساختار درخت ارسال و برای بازیابی فریم ها ارسال نشده از ساختار توری استفاده می شود. در نهایت کارایی با استفاده از شبیه ساز OMNeT++ تحلیل شده است. نتایج شبیه سازي بهبود مناسب در تأخیر انتها به انتها و اعوجاج با تأخیرکم در ارسال ویدیو را نشان می دهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله