فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

يک معماري تمام‌نوري براي بهبود ارسال‌هاي تک‌پخشي و چندپخشي در مراکز داده

نویسنده (ها)
  • علی نژادی خلبانی
  • سمیه کوهی
مربوط به کنفرانس بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده با توجه به رشد چشم گير ترافيک مراکز داده در سال‌هاي اخير و تقاضا براي پهناي باند بيشتر، نياز به طراحي‌هاي سفارشي‌شده با کارايي بيشتر به شدت احساس مي‌شود. همچنين، توجه به مديريت اين تقاضاها در کنار درنظرگرفتن توان مصرفي و هزينه‌هاي پياده‌سازي، باعث افزايش پيچيدگي مسئله مي‌گردد. از طرف ديگر، به علت رشد توليد بسته‌هاي چندپخشي1در برنامه‌هاي اين مراکز و تأثير آنها بر ترافيک شبکه، توجه به مديريت اين بسته‌ها و طراحي معماري‌هايي براي کمک به ارسال آنها، از اولويت بيشتري نسبت به قبل برخوردار هستند. امروزه، شبکه‌هاي نوري به عنوان راه‌حل کمکي و حتي جايگزين براي شبکه‌هاي الکتريکي کنوني مطرح هستند. از اين رو، ما با بهره‌گيري از سوده‌هاي نوري غيرفعال2، سعي نموده‌ايم تا مسيرياب‌هاي الکتريکي در مراکز داده را حذف نماييم. ما به کمک ترکيب سوده‌هاي موجود با سوده‌هايي با پيکربندي ارائه‌شده‌ي جديد، گره‌هاي شبکه را به يکديگر متصل کرديم؛ بطوري که زمينه براي هر دو نوع ارسال تک‌پخشي و چندپخشي بهبود يابد. نتايج بدست آمده، نشانگر عملکرد مناسب اين معماري نسبت به شبکه‌هاي الکتريکي رايج و شبکه‌هاي نوري مشابه است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله