فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحی جدید برای مدار برگشت‌پذیر تمام جمع کننده و تفریق کننده در محاسبات کوانتومی و نانوتکنولوژی

نویسنده (ها)
  • محمد مهدی پناهی
  • آزاده پناهی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در سالهای اخیر، مدارات برگشتپذیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. از کاربردهای آن میتوان به طراحی مدارهای دیجیتالی با توان مصرف پایین، طراحی مدارهای محاسباتی در کامپیوترهای کوانتومی و محاسبات مبتنی بر DNA اشاره نمود. با این حال، دستهای از مدارات برگشتپذیر که دارای ویژگی خود معکوس هستند، کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند. در این مقاله، ابتدا با مقایسه بین گیتهای برگشتپذیر، گیتهایی را که دارای ویژگی خود معکوس هستند، مطرح کرده، سپس گیت جدید RMF که یک گیت کامل در این گروه است، ارائه شده است. با استفاده از گیت جدید RMF، سلول حافظه لچ D و دیکدر 4×2 پیادهسازی شدهاند. مقایسه با طرحهای مشابه، نشان داده است که مدارات پیشنهادی در این مقاله، علاوه بر دارا بودن ویژگی خود معکوس، از گیتهای کمتری تشکیل شدهاند و همچنین خروجیهای غیر قابل استفاده کمتری دارند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله