فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

یک روش رمزنگاری تصویر بلوک-مبنا با استفاده از اتوماتای سلولی و نگاشت آشوب

نویسنده (ها)
  • سعیده کبیری راد
  • زیبا اسلامی
مربوط به کنفرانس بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده در این مقاله یک الگوریتم رمزنگاری تصویر بلوک-مبنا، با استفاده از اتوماتای سلولی خطی برگشت پذیر و نگاشت آشوب ارائه می‌‌دهیم. الگوریتم ارائه شده در برابر انواع حملات متن آشکار انتخاب شده، متن آشکار دانسته شده و سایر حملات مقاوم است. از مزایای روش ارائه شده در برابر سایر روش‌های مشابه، قابلیت پردازش موازی همراه با حساسیت بالای تصویر-رمز نسبت به یک تغییر جزئی در تصویر-آشکار است، طوری که تغییر جزئی در یک بلوک‌، تمام بلوک‌های قبل یا بعد از آن را نیز متأثر می‌کند. همچنین با استفاده از نتایج تجربی نشان خواهیم داد که وابستگی اندکی بین تصویر آشکار و تصویر رمز وجود دارد و همچنین تصویر رمز نسبت به تغییرات کلید یا تصویرآشکار، حساسیت بالایی دارد. در نهایت نیز روش پیشنهادی را با چندین روش مشابه مقایسه خواهیم کرد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله