فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه روشي براي گسترش پرس‌وجو در بازيابي اطلاعات XML با استفاده از بازخورد کور

نویسنده (ها)
  • فروغ شهابیان
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در بازيابي اطلاعات XMLاي که دادهها شماي ناهمگون، پيچيده و نامعلومي دارند، اغلب کاربران از پرسوجوهاي مبتني بر محتوا استفاده ميکنند. بيشتر اين پرسوجوها از اطلاعات مهمي که در ساختار XML نهفته است بهره نميبرند و نياز کاربر را نيز به طور کامل بيان نميکنند. از اين رو و به منظور بالا بردن کيفيت بازيابيها، مي توان پرس وجوها را گسترش داد. براي گسترش پرسوجوها ميتوان از بازخورد رابطه کور استفاده کرد که اخيراً در بازيابي اطلاعات XML مورد توجه قرار گرفته است. در روش پيشنهادي اين مقاله ابتدا بستر کلمات قابل افزودن به پرسوجو با استفاده از بازخورد کور شناسايي ميشوند. سپس اين بسترها براي يافتن کلمات مناسب مورد کاوش قرار ميگيرند. بيشتر موتورهاي بازخورد موجود، تنها از محتويات بازخورد کور بهره ميبرند در حاليکه روش ارائه شده در اين رهاورد از اطلاعات ساختاري اين بازخوردها نيز استفاده ميکند. همچنين براي افزايش دقت بازيابي ها و کاهش ابهام پرسوجوها از معناي پرسوجو استفاده شده است. ارزيابي صورت گرفته، افزايش دقت بازيابيها را با استفاده از روش پيشنهادي نشان ميدهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله