فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه روشی براي بهبود رضايت طرفين در مذاکرات خودکار چندموضوعه

نویسنده (ها)
  • فرناز طهماسبیان
  • مهدی شجری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در چند سال اخير اکثر سيستم‌هاي تجارت الکترونيکي از مذاکره خودکار براي امور خود استفاده مي‌کنند. مذاکرات خودکار چندموضوعه يکي از مهمترين و ارزشمندترين مکانيزم‌ها در سيستم‌هاي تجارت الکترونيک به شمار مي‌روند. يکي از مسائل مهمي که همواره در سيستم مذاکره خودکار چند موضوعه داراي اهميت است توافق بر روي يک موضوع پيشنهاد شده‌است. بدين منظور از تابع مطلوبيت که تنها مبتني بر وزن هر يک از موضوعات مي‌باشد، استفاده مي‌شود. در اين مقاله رويکرد متفاوتي مبتني بر واسط براي انتخاب يک توافق به کار گرفته شده است همچنين تابع مطلوبيتي پيشنهاد مي‌شود که نه تنها به وزن هر يک از موضوعات اهميت داده شده بلکه روابط وابستگي بين موضوعات را نيز در نظر گرفته است. اين مدل در محيط JADE پياده سازي شده و نشان ميدهد در مواردي که موضوعات مورد مذاکره به يکديگر وابسته هستند جواب بهتري را به طرفين برگردانده و رضايت بيشتری را برای طرفين برآورده میسازد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله