فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه يک مدل محاسباتی مبتنی بر معناشناخت صوری با استفاده از منطق فازی برای تعيين اعتماد در شبکه‌های بزرگ

نویسنده (ها)
  • نرگس عبدی
  • غزال مارین
  • رضا عظمی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله، يک مدل محاسباتی مبتنی بر معناشناخت صوری همراه با منطق فازی برای تعيين اعتماد ارائه شده است. اين مدل برای ارزيابی اعتماد در شبکه‌های بزرگ و پيچيده که چندين مسير مختلف بين اعتمادکننده و اعتمادشونده وجود دارد مناسب است. روش‌های ارائه شده در کارهای پيشين محدود به شبکه‌های ساده بوده و برای پياده‌سازی در اين نوع شبکه‌ها کارآمد نيستند. در مدل پيشنهادی از عملگرهای ساده‌تری استفاده شده است که علاوه بر سربار محاسباتی کمتر، نتيجه حاصل از آن دارای دقت بهتر و کارايی بالاتر است. مدل پيشنهادی در يک قالب مناسب صوری ارائه شده و روی يک شبکه نمونه آزموده شده است، که نشان می‌دهد ميزان عدم قطعيت در سيستم محدودتر شده و کارايی محاسباتی آن نيز بالاتر است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله