فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

واژگان شناختی مبتنی بر ويکيپديا برای شخصی سازی وب

نویسنده (ها)
  • سیما سلمانی
  • احمد عبداله‌زاده بارفروش
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده واژگان¬شناختی می¬تواند در محدوده وسيعی از قلمروها از قبيل وب¬معنايي و پردازش زبان طبيعی به منظور ايجاد فهمی مشترک از يک دامنه مورد استفاده قرار گيرد. يکی از کاربردهای واژگان¬شناختی در زمينه شخصی¬سازی وب است. شخصی¬سازی وب عبارتست از هر عملی که اطلاعات و سرويس¬های فراهم شده توسط يک وب¬سايت را با نيازهای کاربران سازگار کند. برای اين کار دانش کسب شده از تحليل رفتار پيگيری کاربر و علايق فردی او در ترکيب با محتوا و ساختار وب¬سايت بکار گرفته می¬شود. بنابراين دانش دامنه وب¬سايت و مدلی که بيانگر علايق کاربر باشد, عناصری کليدی در فرايند شخصی¬سازی می¬باشند. اين مدلها را می¬توان با ساختارهايی از جمله بردار کلمات کليدی/ مفاهيم نمايش داد, يا می¬توان از واژگان¬شناختی برای نمايش آنها استفاده کرد. در اين مقاله ابتدا ساخت يک واژگان¬شناختی از دانش دامنه وب سايت را گزارش می¬کنيم و سپس با نگاشت ثبت¬های وب¬سرور به اين واژگان¬شناختي, واژگان¬شناختی مدل کاربر را ارائه می¬دهيم. اما برای استخراج مفاهيم و روابط معنايی در واژگان¬شناختی مذکور, از ويکيپديا که يک منبع غنی اطلاعاتی است استفاده کرده¬ايم. حاصل کار يک واژگان¬شناختی از علايق کاربر است که نسبت به واژگان¬شناختی¬های پيشين از نظر روابط معنايی غنی¬تر است و می¬تواند در ارائه توصيه¬های بهتر بکار رود. صحت و کيفيت سيستم با استفاده از مدل¬های تحليل و طراحی در مهندسی نرم¬افزار بررسی گرديده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله