فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

دو الگوريتم اکتشافي براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي

نویسنده (ها)
  • طاهر ره‌گوی
  • رضا منصفی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده دو الگوريتم اکتشافي براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله