فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

دو الگوريتم اکتشافي براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي

نویسنده (ها)
  • طاهر ره‌گوی
  • رضا منصفی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در سال¬هاي اخير حفظ حريم خصوصی در داده¬کاوي و انتشار داده¬ها به¬عنوان يک مبحث مهم تحقيقاتي مورد توجه محققين قرار گرفته است. مسأله مهم در اين مبحث، چگونگي برقراري تعادل بين حفظ حريم خصوصی و کيفيت داده¬ها مي¬باشد. اين مقاله به بررسي حفظ حريم خصوصی در يکي از روش¬هاي داده¬کاوي به نام کاوش سودمنديمي¬پردازد. الگوريتم¬هاي قبلي ارائه شده در اين زمينه اگرچه به خوبي توانسته¬اند حريم خصوصی را حفظ کنند، اما از لحاظ کيفيت داده¬هاي توليد شده از کارايي مناسبي برخوردار نيستند. الگوريتم¬هاي اکتشافي ارائه شده در اين مقاله علاوه بر اين¬که به خوبي حريم خصوصی را حفظ مي¬کنند، داده-هاي با کيفيت بهتري را نسبت به الگوريتم¬هاي پيشين توليد مي¬کنند. نتايج آزمايشات ارائه شده در اين مقاله نشان مي¬دهد که الگوريتم¬هاي ارائه شده از لحاظ کارايي نسبت به الگوريتم¬هاي پيشين از برتري چشم¬گيري برخوردار هستند.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله