فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

معرفي يک شبکه عصبي خودسازمان‌ده رشديابنده سلسله مراتبي سريع

نویسنده (ها)
  • زهرا بهمنی
  • رضا صفابخش
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده شبكه‌هاي عصبي خودسازمان‌ده دسته مهمي از شبكه‌هاي عصبي هستندکه با وجود توانايي بالا، مشکلاتي از جمله سرعت آموزش و اجراي پايين دارند. علت اين مسئله لزوم مقايسه ورودي با همه¬ي نورون¬هاي شبکه به منظور يافتن نورون برنده مي-باشد. هزينه محاسباتي اين شبكه¬ها با افزايش اندازه شبكه به صورت خطي افزايش مي¬يابد. از شبکه¬هاي خودسازمان¬ده سلسله-مراتبي مي¬توان براي افزايش سرعت در زمان آموزش و اجرا استفاده نمود در اين حالت، به دليل عدم مقايسه داده ورودي با کليه نورون‌هاي شبکه مي‌توان به سرعت يادگيري و بکارگيري بيشتري در شبکه دست يافت. بنابراين اگر شبکه¬اي با N نورون داشته-باشيم در حالت يک سطحي به N مقايسه نياز مي¬باشد ولي در شبکه¬اي با L سطح، تعدا مقايسات به کاهش مي¬يابد. اين امر خصوصاً در شبکه‌هاي بزرگي که قرار است با حجم زيادي داده آموزش داده شوند حائز اهميت است. در اين مقاله يک شبکه عصبي خودسازمان‌ده رشديابنده سلسله¬مراتبي جديد با هدف افزايش سرعت آموزش و بکارگيري معرفي شده است همچنين اين شبکه تعداد پارامترهاي کمتري نسبت به ساير شبکه¬هاي خودسازمان¬ده دارد. نتايج آزمايش‌هاي تجربي صورت گرفته نشان‌دهنده سرعت بالاي روش پيشنهادي (حدوداً 5برابر) در مقايسه با شبکه¬ي رشديابنده يک سطحي است. اين در حالي است که دقت شبکه تغيير چنداني نداشته است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله