ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

برنامه کنفرانس

قابل توجه شرکت‌کنندگان محترم مکان برگزاری کنفرانس دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر خواهد بود.

 

۴ شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

۸-۹ صبح- پذیرش

۹-۹:۳۰ :‌خوش‌آمدگویی- سخنرانی دکتر حبیبی

۹:۳۰-۱۰:۳۰ - سخنرانی دکتر موقر

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰ پذیرایی

             ۲۰۴        

۲۰۱

۲۰۲

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

مهندسی نرم‌افزار، سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مقالات 84-109-117-121

 

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم مقالات 34-38-42-47

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

پردازش سیگنال مقالات 10-26-72-81

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

سیستم‌های توزیعی و شبکه مقالات 20-36-43-48-

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

الگوریتم و نظریه محاسبات مقالات 28-61-88-101

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵

شبکه‌های پیچیده و اجتماعی مقالات 1-4-9-37-50

۱۳:۱۵-۱۴:۳۰-ناهار-نماز

             ۲۰۴        

۲۰۱

۲۰۲

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۴:۳۰-۱۷

مهندسی نرم‌افزار، سیستم‌ها و فناوری اطلاعات

مقالات 123-171-194-۹۹-۶۷-۱۸۲

۱۴:۳۰-۱۷

سیستم‌های هوشمند و رایانش نرم مقالات 51-57-62-76-78-85-132-143-۲۰۰

 

۴:۳۰-۱۷

پردازش سیگنال مقالات 107-111-147-154-164-167

۱۴:۳۰-۱۷

سیستم‌های توزیعی و شبکه مقالات 52-64-115-126-146-153-160-190

۱۴:۳۰-۱۷

الگوریتم و نظریه محاسبات

مقالات 108-124-135-136-158

۱۴:۳۰-۱۷

شبکه‌های پیچیده و اجتماعی مقالات 59-82-103-145-152-157-159-185

پذیرایی

۵ شنبه 23 اسفندماه ۱۳۹7

             ۲۰۴        

۲۰۱

۲۰۲

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۸:۳۰-۱۰:۳۰

کلان داده و رایانش ابری مقالات 30-95-169-175-187

۸:۳۰-۱۰:۳۰

معماری کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال

مقالات 33-77-97-168-193-202-203-۱۳۶

 

 

 

۸:۳۰-۱۰:۳۰

رایانش امن

مقالات 12-45-65- 89-96-156-۹۱

۸:۳۰-۱۰:۳۰

سیستم‌های سایبری فیزیکی و اینترنت اشیا

مقالات -55-21-74-112-118-120-161

۸:۳۰-۱۰:۳۰

بیوانفورماتیک

مقالات 15-17-69-165-186-199

۱۰:۳۰--۱۱:۳۰ پذیرایی

۱۱:۳۰-۱۳:۱۵-اختتامیه

۱۳:۱۵-۱۴:۳۰-ناهار-نماز