ورود به سایت
هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

کمیته علمی

رؤسای كنفرانس:

 ر. روستا آزاد، دانشگاه صنعتی شریف

م. براری، پژوهشگاه تحقیقات، ارتباطات و فناروی اطلاعات

 

دبیرکنفرانس:

 ج. حبیبی، دانشگاه صنعتی شریف

 

دبیرکمیته علمی:

ح. سربازی­آزاد، دانشگاه صنعتی شریف

 

مسئولین شاخه‌های علمی:

م. فتحی، دانشگاه علم و صنعت ایران (شبکه­ های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده)

م.ر. هاشمی، دانشگاه تهران (فناوری اطلاعات)

م.ر. رزازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مهندسی نرم­ افزار  و علوم کامپیوتر)

س.م. فخرایی، دانشگاه تهران  (معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال)

م. م. عبادزاده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (سیستم های هوشمند و رایانش نرم)

 

اعضای کمیته های علمی:

شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده
نام موسسه
ا. اکبری دانشگاه علم و صنعت
م. آنالویی دانشگاه علم و صنعت
ح. پدرام دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ش. پورآذین دانشگاه شهید بهشتی
س. خرسندی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ا. خوانساری دانشگاه تهران
م. شریفی دانشگاه علم و صنعت
م. صبایی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
م. فتحی دانشگاه علم و صنعت ایران
ع. موقر دانشگاه صنعتی شریف
م.ح. یغمایی دانشگاه فردوسی مشهد
ص. یوسفی دانشگاه ارومیه

 

فناوری اطلاعات
نام موسسه
ف. تقی یاری  دانشگاه تهران
س.ا. فاطمی دانشگاه تهران
م. کاهانی دانشگاه فردوسی مشهد
ق. منتظر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران
م.ر. هاشمی دانشگاه تهران

 

مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
نام موسسه
ع. باقری دانشگاه صنعتی امیر کبیر
س. پارسا دانشگاه علم و صنعت
م.ر. رزازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ا. عبدالله زاده دانشگاه صنعتی امیر کبیر
م. قدسی دانشگاه صنعتی شریف
ع. موقر دانشگاه صنعتی شریف
ب. مینایی دانشگاه علم و صنعت

 

معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال
نام موسسه
ح. اسدی دانشگاه صنعتی شریف
م. ارسالی صالح نسب دانشگاه تهران
ع. جهانیان دانشگاه شهید بهشتی
م. صاحب الزمانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
م. صدیقی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
س. صفری دانشگاه تهران
س.م. فخرایی دانشگاه تهران
م. گودرزی دانشگاه صنعتی شریف
س. محمدی دانشگاه تهران
م. مدرسی دانشگاه تهران

 

 

سیستم‏ های هوشمند و رایانش نرم
نام موسسه
ا. اکبری دانشگاه علم و صنعت
ح. بیگی دانشگاه صنعتی شریف
م. تشنه لب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
ش. خدیوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ع. رحمانی دانشگاه علم و صنعت
م. رحمتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
م. صنیعی دانشگاه تربیت مدرس
م. م. عبادزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر
م.ر. میبدی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
ع. میرزایی دانشگاه صنعتی اصفهان
ا. نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
م. نیلی احمد آبادی دانشگاه تهران
م.م. همایون پور دانشگاه صنعتی امیر کبیر