ورود به سایت
هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

کمیته اجرایی

ا. خادم زاده، مركز تحقیقات مخابرات ایران  (ارتباط با حامیان)

م. آبام، دانشگاه صنعتی شریف (اینترنت و تبلیغات)

ح. اسدی، دانشگاه صنعتی شریف (ثبت‌نام و انتشارات)

م. گودرزی، دانشگاه صنعتی شریف (كارگاه‌های آموزشی)

ع. حیدرنوری، دانشگاه صنعتی شریف (نمایشگاهها‌)

م. ایزدی و س.ا. ابطحی، دانشگاه صنعتی شریف (میزگردها)

ش. شهنازی و ل. نورانی، انجمن کامپیوتر ایران (روابط عمومی)

م. حبیبی و ا. فضلی، دانشگاه صنعتی شریف (امور فنی)