ورود به سایت
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی

 

خانم مهندس فریبا باصری (شهرداری تهران)

خانم مهندس عظیمه شیخ حسینی (شهرداری تهران)

ارتباط با حامیان

آقای مهندس حسین محکم‌کار (شهرداری تهران)

تبلیغات 

خانم مهندس لیلا نورانی (انجمن کامپیوتر ایران)

روابط عمومی

دکتر سید‌حسین خواسته (دانشگاه خواجه نصیر)

دکتر محمدامین فضلی (دانشگاه صنعتی شریف)

مدیریت مقالات

آقای  مهندس مسلم حبیبی (دانشگاه صنعتی شریف)
آقای مهندس الیاس نوبری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

امور فنی