ورود به سایت
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

کارگاه‌های آموزشی

کارگاه‌های آموزشی

 

 
درس‌آموخته‌های مدیریت شهری از منظر ICT

مهندس                                      

شهر هوشمند و ملزومات آن

مهندس                                      

اینترنت اشیا و مدیریت شهری

مهندس                                      

شبکه‌های اجتماعی و مدیریت شهری

مهندس