ورود به سایت
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

برنامه کنفرانس

نسخه pdf برنامه کنفرانس: لینک

برنامه صبح روز ۱۷ اسفندماه

مکان

۹-۸

۹:۳۰-۹

۱۰-۹:۳۰

۱۰:۱۵-۱۰

۱۲:۱۵-۱۰:۱۵

۱۳:۱۵-۱۲:۱۵

سالن کنفرانس سعدی

پذیرش و ثبت نام

   

پذیرایی

کارگاه شبکه‌های اجتماعی و مدیریت شهری (مهندس محمدمهدی کارگر)

 

نماز و ناهار

سالن فرعی ۱

 

 

 

سالن فرعی ۲

 

 

 

سالن فرعی ۳

 

 

 

سالن فرعی ۴

 

 

 

سالن فرعی ۵

 

 

 

سالن فرعی ۶

 

 

 

 

 

برنامه بعدازظهر ۱۷ اسفندماه

مکان

۱۵:۴۵-۱۳:۱۵

۱۶-۱۵:۴۵

۱۸-۱۶

سالن کنفرانس سعدی

 

پذیرایی

نشست درس‌آموخته‌های مدیریت شهری از منظر ICT (مهندس علی‌اصغر قائمی)

سالن فرعی ۱

 

 

سالن فرعی ۲

 

 

سالن فرعی ۳

 

 

سالن فرعی ۴

 

 

سالن فرعی ۵

 

 

سالن فرعی ۶

 

 

 

برنامه بعد از ظهر 

مکان

ساعت ۱۴-۱۷

مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد

مراسم اختتامیه کنفرانس و جشنواره