ورود به سایت
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫

کمیته اجرایی

ارتباط با حامیان: دكتر خادم زاده ـ مركز تحقیقات مخابرات

اینترنت: دكتر جلیلی ـ دانشگاه صنعتی شریف

ثبت نام و انتشارات: دكتر اسدی  ـ دانشگاه صنعتی شریف        

كارگاه های آموزشی: دكتر گودرزی  ـ دانشگاه شریف  

نمایشگاه ها: دكتر ضرابی زاده ـ دانشگاه صنعتی شریف                

میز گرد ها: دكتر ایزدی، مهندس ابطحی - دانشگاه صنعتی شریف 

امور فنی:  مسلم حبیبی و حامد یوسفی ـ دانشگاه صنعتی شریف